Hier vind je de notulen van de algemene ledenvergadering van PB dat maandag 11 april 2022 plaatsvond.

Datum: maandag 11 april 2022
Tijdstip: 20:00 uur
Locatie: de Schalm

1: Opening door de voorzitter
2: Vaststellen van de agenda; Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van de opgestelde agenda.
3: Goedkeuring notulen jaarvergadering 2021; goedgekeurd en vastgesteld.
4: Financieel jaarverslag 2021

Toelichting op de financiële positie van alle onder PB vallende werkgroepen. Alle werkgroepen zijn qua activiteit
zelfstandig en bepalen daarbij zelfstandig hoe zij hun activiteiten organiseren en financieren. Per onderdeel zal een korte
toelichting worden gegeven over de financiële positie

Buurtwerk
Waaronder veel werkgroepen vallen. Buurtwerk verdeeld de jaarlijkse gemeentelijke waarderingssubsidie over alle
werkgroepen, Schalm en Plaatselijk belang. Bij alle activiteiten van de werkgroepen is dat deelnemers een bijdrage
betalen en inkomsten gecomplementeerd worden via sponsoring en de jaarlijkse bijdrage. Gerben Middelkamp is hier
penningmeester van en heeft zijn verslag gemaakt. Buurtwerk heeft eigen kascommissie.
Door corona wederom een rustig “buurtwerk-jaar”.

Plaatselijk Belang, Omnihuus en MIK+MOL

Balans: activa bestaat uit liquide middelen in de vorm van rekening-courant (3x) en spaarrekeningen. Hier tegen over
staat eigen vermogen aan de passiva-zijde. Er is dus geen vreemd vermogen. PB zit goed bij kas, er zitten wel
reserveringen in (voorbeelden: Vervanging houten beelden bij Tunnel, 75 jaar vrijheid)

Omnihuus
In 2019 waren hun uitgaven € 2.850. en inkomsten € 2.550. Een tekort van € 300.
Zoals eerdere jaren aangegeven is er sprake onbalans tussen inkomsten en uitgaven. Inkomsten bestaan hoofdzakelijk
uit de bijdrage “vrienden van Omnihuus”. Dit jaar ook nog beperkte inkomsten uit boek 75 jaar vrijheid en verkoop
vlaggen. Daarnaast Rabo Clubsupport.
Zoals in eerdere jaarvergadering is aangegeven is er sprake van een jaarlijks exploitatie tekort, waarvoor dan ook een
reservering is gemaakt. Kosten zijn net als bij de andere groepen bankkosten, publicaties en verzekeringen en kosten
voor telefoon/internet; computers/automatisering.
Zij hebben hun eigen jaarvergadering waarin ook financiën worden besproken en goedgekeurd. Gerard Achterhoek houdt
dit prima in de gaten.

MIK/ Marienheem Online
Voor MIK / MOL bestaan de inkomsten uit mededelingen en advertenties in MIK/MOL. Daarnaast een bijdragen (ruim
3.000) vanuit de contributie voor de leden die de MIK ontvangen. Uitgaven zijn met name de drukkosten en hostingkosten
voor Marienheem Online.

Inkomsten waren ruim 9.900 en uitgaven ruim 6.700,00 . In 2017 is de MIK overgegaan naar laten drukken i.p.v. eigen
kopieerapparaat (lease). Kortom: MIK draait goed
Er worden wekelijks 340 MIKs afgedrukt op papier.

Plaatselijk Belang Mariënheem
PB heeft een normaal jaar gedraaid. Vanuit de werkgroep 75 jaar vrijheid zijn in 2021 nog wel kosten gemaakt/facturen
betaald en zijn aantal bijdragen vanuit andere Mariënheems organisaties teruggeboekt vanwege afgelasting van veel
activiteiten.

Inkomsten bestaan uit contributie en waarderingssubsidie
Uitgaven bestaan uit bankkosten, verzekeringskosten, vergaderkosten, advertentiekosten, kerstattenties vrijwilligers en
kosten voor onderhoud Wandelpaden.

Kascommissie
Niet alle cijfers zijn gedetailleerd genoemd, maar mochten er behoefte aan zijn dan kan men de financiële stukken inzien
en er dan eventueel vragen over stellen. Jos Neulen en Gerard Fikken hebben hun controle gedaan op 5 april en zijn
akkoord. Gerard Fikken treedt na dit jaar af. Jos Neulen blijft zitting houden en zal worden versterkt met een nieuw lid.
In verband met de corona en het beperken van fysiek overleg heeft kascontrole 2019/2020 nog niet plaatsgevonden.
Marcel Boxebeld en Gerard Fikken zitten in de kascommissie en moeten hun controle nog doen. Uitkomsten worden
gedeeld via MIK/MOL.

5: Rondje commissies

Buurtwerk
De Verdeling van de subsidiegelden over de werkgroepen van 2022:. Dit overzicht is besproken en goedgekeurd door de
aanwezigen (eventueel op te vragen bij PB of Buurtwerk). Vanuit PB/Buurtwerk is er een subsidie van 1000 euro gegaan
naar het vernieuwen van het schoolplein en ook is er 750 euro naar Samen Leefbaar Marienheem gegaan, voor onder
andere het kabouterbos

Kinderwerk
Afgelopen jaar zijn de activiteiten niet in de Schalm, maar bij de familie Solen aan de Wechelerwerg (jongere
kinderen) en de oudere kinderen bij Bettina (oudere kinderen). Dit leek een groot succes. Voor volgend schooljaar zijn er
nog geen activiteiten gepland.

KBO/ouderenwerk
Koersbal is weer opgestart, hiervoor is een nieuwe mat aangeschaft. In januari 2022 zijn ze weer
gestart. Er komen ongeveer 12 personen per bijeenkomst. In september 2021 is er een middag met oudhollandse
spelletjes geweest. Helaas is het cabaret in november 2021 niet doorgedaan. De stamppottentocht is ook helaas niet
doorgegaan. Met kerst hebben alle leden een kleine attentie gebracht, omdat activiteiten niet door konden gaan; dit werd
gewaardeerd. De ouderengym kan helaas geen doorgang meer vinden door te weinig deelname. In plaats van de
ouderengym is de kaartactiviteit (op donderdagmiddag) onder KBO komen te vallen; een mooie oplossing. Er worden
weer nieuwe activiteiten gepland voor komende periode.

Samen Leefbaar Marienheem
De bloembakken worden weer geplaatst komend jaar. De kerstperiode is geëvalueerd. Er
wordt gekeken of er aangesloten kan worden bij ‘de week van de kunst’, met verschillende activiteiten. Er wordt
benadrukt dat er wordt gezocht naar verbinding van verschillende activiteiten in het dorp. Er wordt nog een oproep in de
MIK geplaatst voor een brainstormsessie.

VAG (Vrijdag Avond Gebeuren)
De afgelopen twee jaar zijn er geen activiteiten geweest. Voor de komende periode is er
nog geen nieuwe activiteit gepland. Het idee is om in het voorjaar een grotere activiteit te plannen in plaats van
maandelijks een kleinere activiteit. De vrijwilligers die nu betrokken zijn, zijn momenteel nog voldoende gemotiveerd.
Jeugdkamp: dit kon in de afgelopen jaren wel doorgang vinden. Ze zijn mogelijkheden aan het bedenken qua
sponsoractiviteiten om extra geld mee op te halen. De flessenactie kon afgelopen jaar wel doorgaan. De werkgroep komt
binnenkort weer bij elkaar.

Houtdorp
Afgelopen jaar heeft dit plaats kunnen vinden. Houtdorp bestond 25 jaar. De kinderen waren gemotiveerd.
Tijdens houtdorp is er extra aandacht besteed aan het 25jarig bestaan. Het aantal vrijwilligers lijkt stabiel.

Wandel3daagse
Vorig jaar geen wandel3daagse, maar men kon wel zelf een route lopen; er kon een tasje met wat
lekkers opgehaald worden bij de Parabool. Aankomend jaar zal er weer gelopen worden: in de week van 30 mei. Zij zijn
op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor de organisatie. Ook zullen zij gericht mensen vragen voor het helpen van de
avonden.

Sinterklaascommissie
Sinterklaas is in 2021 uiteindelijk gevierd in het Parochiebos. Dit was een leuk alternatief voor
binnen.

Paaseieren zoeken
Er waren geen bijzonderheden. Ze moeten de vergaderingen voor 2022 nog weer opstarten.
Oranje comité: dit jaar zal het weer doorgaan. Afgelopen week is het comité weer gestart. Er zal een grote stormbaan
komen voor alle groepen, o.a. voor de ballonnenactiviteit. Men is wel op zoek naar vervanging voor in het comité.
Tunnelcommissie: deze is weer opgestart. Het is inmiddels weer 4 jaar geleden dat de tunnel is vernieuwd. Aankomende
week zal er weer een eerste vergadering zijn om nieuwe schilderijen in de tunnel komen te hangen.

Woningbouw
Vanuit de commissie woningbouw is er momenteel nog geen nieuws. De voorkeursplek, aansluiten aan de huidige
nieuwbouwplek, is bekend. De onderhandelingen zijn nog gaande.
Is er een inventarisatie van de behoefte voor de woningbouw? Er zijn hierover contacten met de Gemeente Raalte. Zodra
er meer bekend is over de locatie, kan men verder met dit onderwerp. Sociale binding zal ook meegenomen hierbij;
kansen voor eigen inwoners

Herindeling Veld II
Er was een zeer ambitieus plan. De werkgroep is in de afgelopen periode niet bij elkaar geweest. Vanuit de
gemeenschap komen er ook geluiden om het Veld II als Veld II te laten zijn zoals het nu is en bijv. te gebruiken voor
activiteiten. De s.v. Marienheem heeft aangegeven met hun eigen plannen omtrent de kleine arena verder te gaan. De
werkgroep ‘herindeling Veld II’ zal voor de zomervakantie nog bij elkaar komen.

Duurzaamheid
Eind maart is een intentieverklaring getekend door dak eigenaar (Mts. Jansen Holleboom) en energiecoöperatie Endona
(Loeck Tomassen). In samenwerking met Duurzaam Mariënheem is dit het eerste zonnedak project in Mariënheem
waarbij Mariënhemers kunnen deelnemen middels de postcoderoos regeling. Duurzaam Mariënheem zal samen met
Endona het project verder begeleiden. Vervolgstap is nu dat er een SCE subsidie wordt aangevraagd (Subsidieregeling
Coöperatieve Energieopwekking). Er volgt te zijner tijd nadere informatie hoe je kunt deelnemen en welke voordelen dat
biedt. Geïnteresseerde dak eigenaren, met een groot dak geschikt voor zonnepanelen kunnen contact opnemen met
Duurzaam Mariënheem. Inmiddels heeft een andere dak eigenaar zich al gemeld.

Vanuit de aanwezigen wordt benoemd dat de uitleg van wat de postcoderoos is goed wordt uitgelegd aan de inwoners
van Marienheem.

Herbestemming kerkgebouw
Sinds een jaar is de werkgroep bezig hiermee. De bijeenkomst van 29-01-2022 heeft veel nuttige informatie en ideeën
opgeleverd. Dit is gedaan door met 4 groepen door Marienheem te lopen en te kijken naar de verschillende
mogelijkheden vanuit het hele dorp en wat het hele dorp ten goede zal komen. Op dinsdagavond 12 april 2022 is hiervoor
een bijeenkomst in de Schalm. De informatie die deze avond wordt besproken zal te zijner tijd worden gecommuniceerd
worden naar de inwoners van Marienheem.

Verkeerscommissie
Verkeerscommissie: Vanuit de gemeente is er een projectleider toegewezen op de eerste aanpassingen op de N35. De
belangrijkste verandering hierin is de ontsluiting van Marienheem met een directe weg vanuit de N35 naar het Fiester. 16
mei heeft de verkeerscommissie de eerste meeting met de projectleider en hebben we de gemeente ook gevraagd naar
een tijdlijn voor dit project. Wat betreft de nieuwe rondweg is er vanuit de gemeente een deal getekend met de overheid
voor het vastzetten van de 200 miljoen euro voor de rondweg.

De verkeerscommissie blijft alert en bijt zich vast in de verschillende onderwerpen.

6: Rondvraag

Wandelpaden: Huis in ’t Veld geeft aan dit mee te nemen en terug te koppelen aan de Gemeente Raalte
- De bewegwijzering van de wandelpaden is in de loop der jaren onduidelijk geworden. Het is wenselijk dat dit weer
wordt aangepast en verduidelijkt.
- De palen langs het Midzomerpad staan momenteel op omvallen. Dit zal moeten worden aangepast.
- Het nieuwe pad in de nieuwbouw is niet zo verhard als men dacht dat dit zou worden. Het is wenselijk dat hier naar
gekeken naar wordt. Henny

Wout Wagenmans is vandaag voor de laatste keer aanwezig bij de Jaarvergadering – algemene ledenvergadering. Wout
mag gaan genieten van zijn pensioen. Hij bedankt de verschillende commissies voor de samenwerking.

7: Afsluiting

Plaatselijk Belang Mariënheem is ook uw belang!

Deel dit via social media