Hier vind je de notulen van de Jaarvergadering van PB Mariënheem.

 

 

Rondje commissies
Commissie Duurzaamheid:
- Het Leaderproject ‘Duurzame accommodaties’, waarbij de kerk, De Schalm,
’t Asspel en de S.V. Mariënheem deelnamen, is inmiddels afgerond. De
financiële afronding is nog in gang.
- In Raalte zijn nog energiescans beschikbaar, Mariënheem mag hier ook nog
gebruik van maken.
- De commissie is momenteel aan het brainstormen over nieuwe acties.

Commissie Woningbouw:
Status nieuwbouwplan Het Wörmink: Het plan was 54 woningen (gestart
in 2008). 1 e fase: afgerond. 2 e fase: medebouwer gezocht voor de
laatste 2 onder 1 kap. 3 e fase: 4 kavels vrij, 2 opties, 1 medebouwer
gezocht.
Status volgende nieuwbouwplan: Helaas is er nog geen nieuwe locatie bekend.
De Gemeente Raalte gaat in de zomer een behoefte onderzoek uitvoeren. Naar
aanleiding van de uitkomsten volgt een nader overleg met PB hoe de nieuwe
locatie bepaald gaat worden.

Commissie Buurtwerk:
De verdeling van de subsidies voor 2019 heeft weer
plaatsgevonden. De kascommissie heeft het kasboek over 2018 goedgekeurd.
De dames die wekelijks de MIK samenstellen hebben namens Buurtwerk een
attentie ontvangen.

Kinderkamp:
Mathijs Schotman doet dit jaar voor het eerst mee. Mogelijk dat
hij in de toekomst in het bestuur zal toetreden. Saskia Holtmaat zal uittreden
van het bestuur. Ze zijn bezig met het maken van de plannen voor 2019. Er
is een grote groep vrijwilligers aan de gang met de opzet van het
programma. Dit jaar doen er ook een heel aantal mannelijke vrijwilligers mee.
Financieel gaat het goed. Momenteel zijn er 43 opgaves binnengekomen. VAG:
Vanaf september 2019 hebben Esmee en Lynn Heuvink de VAG overgenomen.
De eerste activiteiten zijn in november 2018 georganiseerd. De eerste twee
activiteiten zijn goed geweest: zwemmen bij de Scheg en spelletjesavond in de
Schalm met een disco. De organisatie heeft positieve berichten terug gehad.

Houtdorp:
in oktober 2018 geweest. Dit is allemaal goed verlopen. Er waren rond
de 80 deelnemers. Er waren voldoende ouders om te helpen en voldoende
vrijwilligers. De commissie Houtdorp blijft intact. In juli 2019 starten de volgende
voorbereidingen.

Caritas:
helaas minder leden. Het is maandelijks een verrassing wie er komt
Jeugdkamp: Afgelopen jaar is een leuk en goed jaar geweest. De flessenactie en
de actie in de kantine rondom het paasvuur is goed verlopen. Het bestuur van
vorig jaar is, zo goed als, helemaal gestopt. Het bestuur is plotseling, door
omstandigheden, gestopt. Er zijn nu twee bestuursleden. Ook in de groep
leidinggevende zijn er veel gestopt. Gelukkig zijn hier ook veel nieuwe
vrijwilligers gevonden. Vrijdag 15 maart 2019 zal de eerste vergadering voor
komend jaar zijn.

Samen Leefbaar Mariënheem:
ze zijn bezig met het voorbereiden van het
zomerprogramma. Er zal geprobeerd worden om voor elke leeftijdsgroep een
activiteit te organiseren in een periode van 4 weken in augustus. Het leidende
thema zal, waarschijnlijk, ‘Muziek’ zijn.

KBO, ouderenwerk:
in de jaarvergadering is de vorige voorzitter afgetreden.
Deze week zal de snerttocht nog plaatsvinden. In april is er in de Schalm een
toneelstuk worden opgevoerd over dementie. In mei 2019 zal de fiets-vier-
daagse weer plaatsvinden. Het aantal leden van 150 blijft stabiel. KBO,
ouderenwerk is op zoek naar een penningmeester. De KBO heeft meegedaan
met de ouderencarnaval. Dit is goed verlopen.

Verkeerscommissie:
Het plan van Mariënheem Oost is al wat verder dan het plan op Mariënheem
West. Men is momenteel bezig met de gronden, zo is de verkeerscommissie
medegedeeld. De bajonetkruising wordt uitgevoerd in de 50KM zone. De zone
zal iets korter, iets compacter en iets smaller worden dan in de originele
tekening.
De ontsluiting van ‘t Fiester is losgekoppeld van de bajonetkruising; de ontsluiting
van ‘t Fiester is voor de Gemeente Raalte. De bajonetkruising is voor
Rijkswaterstaat. Provinciale Staten moet gelden vrijmaken voor de aankoop van
gronden voor een eventuele rondweg. De ontsluiting van ’t Fiester wordt geen
doorgaande weg; een definitieve plek is nog niet besloten.
Er is een petitie ondertekend, waardoor er deze zomer een onderzoek gedaan
gaat worden naar een rondweg tussen Nijverdal en Hoonhorst. Dit is nog geen
toekenning, maar een verkennend onderzoek.
De bewoners van Mariënheem worden via de MIK op de hoogte gehouden,
wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Commissie WMO/Kernteam:
Het kernteam komt 3 keer per jaar bijeen. Er wordt bespreken wat er leeft in de
Gemeente Raalte. Dit kan specifiek zijn voor Mariënheem of Mariënheem kan
ergen bij aansluiten indien nodig.
In het afgelopen jaar zijn er vele activiteiten geweest, waaronder het toneelstuk
‘Grip op verwardheid’, het project ‘bakburen’ is opgestart, de nationale
pannenkoekendag i.s.m. ’t Schoapie, ‘Veilig rijden in het buitengebied’, Kracht
van Raalte en uitleg over de Raalter uitdaging.
Deelnemers aan het overleg zijn: de WMO adviesraad, Samen Leefbaar
Mariënheem, de Rolwandelclub, Caritas, KBO/Ouderenwerk, Wijz/Welzijn,
Wijkverpleegkundige van de Gemeente Raalte, huisarts, fysiotherapeut,
Zorgboerderij, Dementie consulent en Wijkverpleegkundige van Carinva.

Financieel jaarverslag 2018
Toelichting op de financiële positie van alle onder PB vallende werkgroepen. Alle
werkgroepen zijn qua activiteit zelfstandig en bepalen daarbij zelfstandig hoe zij
hun activiteiten organiseren en financieren. Per onderdeel zal een korte
toelichting worden gegeven over de financiële positie

Buurtwerk:
waaronder veel werkgroepen vallen. Buurtwerk verdeeld de jaarlijkse
gemeentelijke waarderingssubsidie over alle werkgroepen, Schalm en Plaatselijk
belang.  Bij alle activiteiten van de werkgroepen is dat deelnemers een bijdrage
betalen en inkomsten gecomplementeerd worden via sponsoring en de jaarlijkse
bijdrage. Gerben Middelkamp is hier penningmeester van en heeft zijn verslag
gemaakt. Buurtwerk heeft eigen kascommissie. Dit jaar hebben Berna
Oosterwechel en Petra Mol de kascontrole gedaan en goedgekeurd.
Plaatselijk Belang, Omnihuus en MIK+MOL: Balans: activa bestaat uit liquide
middelen in de vorm van rekening-courant (3x) en spaarrekeningen. Hier tegen
over staat eigen vermogen aan de passiva-zijde. Er is dus geen vreemd
vermogen

Omnihuus:
In 2018 waren hun uitgaven € 1.637 en inkomsten € 2.537. Een batig
saldo van € 900.
Zoals eerdere jaren aangegeven zijn de opbrengsten van bibliotheek gestopt en
is er sprake onbalans tussen inkomsten en uitgaven. Inkomen bestaan
hoofdzakelijk uit de bijdrage “vrienden van Omnihuus”.  Dit jaar batig saldo door
eenmalige gift vanuit Nog Eentie waar na aanschaf van PC nog een bedrag van
1.175 is gestort op de rekening
Zoals in eerdere jaarvergadering is aangegeven is er sprake van een jaarlijks
exploitatietekort, waarvoor dan ook een reservering is gemaakt. Kosten zijn net
als bij de andere groepen bankkosten, publicaties en verzekeringen en kosten
voor telefoon/internet; computers/automatisering.
Zij hebben hun eigen jaarvergadering waarin ook financiën wordt besproken en
goedgekeurd. Gerard Achterhoek houdt dit prima in de gaten.
MIK/ Marienheem Online: Voor MIK / MOL bestaan de inkomsten uit
mededelingen en advertenties in MIK. Zoals gezegd zijn we op zoek naar
iemand voor de facturatie aangezien Ans Reimert na een flink aantal jaren met dit onderdeel van de MIK wil stoppen. Uitgaven zijn met name de drukkosten en
hostingkosten voor Marienheem Online.

Inkomsten waren ruim 8.600 en uitgaven ruim 7.400,00 (in 2017 was dit 9.200) In
2017 overgegaan naar laten drukken ipv eigen kopieerapparaat (lease) Bij die
inkomsten komt nog bijdrage vanuit de leden bij. Begin april 2019 geïncasseerd.
Kortom MIK draait goed en omzetting naar laten drukken leidt tot een goed
resultaat (meer in balans)
295 leden ontvangen ook de MIK op papier. Sinds begin 2019 zijn hier nog weer
mensen bijgekomen door de MIK 2 weken lang bij elk adres te bezorgen. 105
leden ontvangen de MIK niet.

Plaatslijk Belang Mariënheem:
PB heeft ten opzichte van voorgaande jaren een
aantal wijzigingen in uitgaven en inkomsten. Dit heeft alles te maken met aantal
zaken:

Inkomsten:
- Onder duurzaam valt het project duurzame accommodaties. De aanvraag
subsidie is vanuit PB gedaan waarbij de deelnemende accommodaties de
betaalstromen richting leveranciers ook via de rekening van PB moeten
laten lopen
- Subsidie gemeente: Hierin zit een daling t.o.v. 2017. Oorzaak: in 2017
subsidie van 15000 inzake skatebaan.
- Inkomsten m.b.t Samen Leefbaar Mariënheem (kersttocht) zijn eind 2018
binnengekomen op rekening PB Mariënheem. We zijn bezig om deze groep
onder buurtwerk te laten vallen.
Uitgaven:
- Onder duurzaam valt het project duurzame accommodaties, zie hierboven
- Mariënheem zorgt voor elkaar hoge kosten. Betreft Aanschaf Duo fiets
- Vergaderkosten ook meer in 2018: Reden: veel overleg N35,
kroegcommissie en gigantische opkomst vorige jaarvergadering.
Kascommissie: Niet alle cijfers zijn gedetailleerd genoemd, maar mochten er
behoefte aan zijn dan kon men na de vergadering de financiële stukken inzien en er dan eventueel vragen over stellen. Harry Kleverkamp en Marcel Boxebeld
hebben de kascontrole reeds gedaan en zijn akkoord.
Harry Kleverkamp heeft de kascontrole twee jaar gedaan. Bedankt hiervoor. De
kascontrole over 2019 zal gedaan worden door Marcel Boxebeld en Gerard
Fikken.

Ledenwerfactie PB leden en MIK
In de weken 12 en 13 van 2019 hebben alle huishoudens in Mariënheem een
gedrukte MIK ontvangen, met daarin een aanmeldformulier voor het
lidmaatschap van PB.

Terugkoppeling kroegcommissie
De kroegcommissie is erg druk geweest met het opzetten van een nieuwe kroeg
in Mariënheem. Men is bij de Schalm uitgekomen; helaas bleek er veel
weerstand en vele bezwaren te zijn bij de omwonenden, huurster van de
parochie, de kerk. De kroegcommissie heeft geprobeerd om voor alle bezwaren
weg te nemen; helaas bleek niks voldoende en was/blijft men bang voor overlast.
De Schalm valt onder het erfpacht van de kerk, waarop de overkoepelende
organisatie van de kerk is ook benaderd; deze dreigde met een rechtszaak
wanneer er een kroeg komt in de Schalm. Daarop is besloten om niet verder te
gaan met de kroeg in de Schalm. Dit is op maandag 18 maart 2019
teruggekoppeld naar de kroegcommissie. Er zal nu worden gekeken naar nieuwe
locatie. Er zal gekeken worden of er op regelmatige basisactiviteiten worden
georganiseerd in de Schalm, voor zowel jong en oud.
Men (alle betrokkenen) zijn wel tevreden over de gang van zaken omtrent de
communicatie.

Concept herinrichting ‘voetbalveld 2’
Er is inmiddels een tweede bijeenkomst geweest. Er zijn verschillende ideeën
besproken, zo ook de ideeën die zijn aangedragen tijdens de jaarvergadering.
Mogelijk wordt er meer ruimte gebruikt dan alleen het Veld 2, bijv. ook het veld
waar het Midzomerfeest in 2018 is gevierd en het trapveldje; hier moet nog het
een en ander voor worden uitgezocht.

Tijdens de jaarvergadering wordt er een concept plan gepresenteerd. Er zijn
verschillende aspecten waar rekening mee gehouden moet worden bijv. met een
calamiteiten pad. Vanuit de aanwezigen worden opmerkingen gemaakt en
vragen gesteld over onder andere de skatebaan betrekken bij het plan,
verlichting op het plan (dit wordt al meegenomen), een verhard wandelpad en
over het feit dat het geen hangplek moet worden. Er worden vragen gesteld over
de financien; de werkgroep is hier nog niet aan toe, maar kan mededelen dat de
Gemeente Raalte om een bijdrage gevraagd gaat worden, dat er geprobeerd
wordt om zo veel mogelijk subsidies te generen en bij de uitvoering zal zoveel
mogelijk gebruik gemaakt gaan worden van vrijwilligers.

De aanwezigen laten een overwegend positief geluid horen over het concept,
waarbij er alleen een globale indeling is gemaakt.

Rondvraag/WVTTK
- Ter informatie: op 30 april 2019 heeft er een gezamenlijk overleg
plaatsgevonden met alle PB’s van de Gemeente Raalte.
- Onderhoud Schalm: wie wil er helpen met het onderhoud in en rondom de
Schalm? Voor koffie en thee wordt gezorgd.
- Zendmast: momenteel worden er gesprekken gevoerd voor een alternatieve
locatie. Er is nog geen definitief besluit genomen. Er komen vragen over
onderzoeken die gaande zijn met 5G. Hierover kan de Gemeente Raalte
momenteel geen mededelingen doen.
- Sebava: zij zijn bij de Raad van State geweest en hebben toestemmin
gekregen om het bedrijf op te starten. Wout Wagenmans heeft inmiddels
een gesprek gehad met Jan Voerman, waarbij hij Jan met klem wilde
benadrukken het dorp te betrekken bij de ontwikkelingen. Er wordt vanuit de
aanwezigen geopperd om bijv. zonnepanelen op het dak te leggen en zo
energie op te wekken voor het dorp Mariënheem.
- Tafeltennistafel op het trapveldje: Deze staat in de weg bij het
Midzomerfeest. De tafeltennistafel is destijds door de Rabobank
geschonken aan het dorp Mariënheem. Deze mag dus verplaatst worden.
Er wordt geopperd om dit in het plan ‘Herinrichting Veld 2’ te plaatsen.
Afsluiting

Plaatselijk Belang is ook uw belang!

Deel dit via social media