p b_logokleinPLAATSELIJK BELANG VERSLAG | MARIËNHEEM Algemene ledenvergadering 19-11-2012

 1. 1.Opening + mededelingen
 • Bijzonder woord van welkom aan: Jasper Arends (gemeente Raalte) Alan Lentz (gemeente Raalte) Wout Wagemans (contact wethouder), Henny Huis in ’t Veld (contact ambtenaar), Cees Bosch (wijkagent).
 • In 1952 werd het PB (Plaatselijk Belang Mariënheem) her-opgericht. Om het 60-jarig jubileum te vieren, is er vanavond voor iedereen een extra borrel van het PB.

 2.Bestuurswisseling

 • Marjolein Hagen, Caroline Kruiper en Arjan Pakkert zijn aftredend en herkiesbaar. Er zijn bij het bestuur geen tegenkandidaten gemeld. De aanwezigen in de zaal geven, ondersteund met applaus goedkeuring aan het herkiezen van deze 3 bestuursleden.

 

 1. 3.Verslag commissies

De commissie verkeer heeft aandacht geschonken aan:

 • Het verbeteren van de voetgangersoversteek op de kruising N35-Hooilandweg-Almelosestraat.
 • Het uniform inrichten van alle kruisingen van zijwegen met de N35. Deze zijn o.a. voorzien van stopborden. Bij de bagatelle en de Jongstraat moet dit nog uitgevoerd worden.
 • Er wordt gekeken of Mariënheem alsnog niet ergens op een paar stroomwegen op de bewegwijzering kan worden aangegeven. Het budget hiervoor is zeer beperkt.
 • Komende tijd wil de commissie o.a. bezig gaan met:
 1. oDe te hoge stoep naast de tunnel aan de kant van Hoogeslag.
 2. oHet oversteken van fietsers van de Hellendoornseweg naar de tunnel.
 3. oFiets-/voetganger-ontsluiting van kavels ten noorden van de N35. De bewoners moeten veilig kunnen oversteken
 4. oHet stukje voetpad van de tunnel naar de oversteek, aan de kant van de Kerk. Dat stukje voetpad wordt ten onrechte gebruikt als parkeerplaats.
 • De commissie volgt de regionale ontwikkelingen m.b.t. de N35 en de N348.
 • De provincie zou een parallelweg langs de N348 van de Linderteseweg naar de Steege willen laten vervallen uit de plannen. De parallelweg is nodig, omdat de oversteek van de Linderteseweg afgesloten gaat worden. Bij de Steege is een tunnel onder de N348 gepland. Misschien moet er samen met de buurtbewoners actie ondernomen worden, om de parallelweg er wel te krijgen.
 1. oOpm: De verlichting op de kruising is nog steeds niet in orde.
 • Antw: Klopt er zijn nog meer lampen defect, we brengen dat al 2 jaar onder de aandacht bij RWS (Rijks Waterstaat), maar ze hebben het nog niet gerepareerd.
 1. oOpm: Vorig jaar heb ik gevraagd waarom er geen grasbetonklinkers langs de parallelweg van de Bagatelle naar de Almelosestraat liggen. Ik heb daarop geen antwoord gekregen en de klinkers liggen er ook nog niet.
 • Antw: De grasbetonklinkers komen ook daar te liggen, maar wanneer? RWS is afhankelijk van onderaannemers en dat maakt plannen moeilijk.

 

De commissie Omnihuus/WMO heeft aandacht geschonken aan:

 • Absoluut hoogtepunt: het 75-jarig bestaan van Mariënheem, met de presentatie van een fantastisch boek, waar heel erg veel vrijwilligersuren in zijn gaan zitten. Applaus voor iedereen die daar keihard aan meegewerkt heeft.
 • Nu het boek klaar is, kan de club aan de slag met het maken van de DVD over 2012. Zodra deze klaar is komt dat in de MIK.
 • Het beleid m.b.t. de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) baart zorgen. Er wordt gepoogd te behouden wat we hebben en waaraan bewezen behoefte is in Mariënheem, maar dat zal niet makkelijk gaan.
 • De Bibliotheek moet op termijn dicht. Met Hetty wordt gekeken hoe aan de bieb invulling gegeven kan worden voor de schoolkinderen, binnen de muren van de school. Daarnaast wordt er in Mariënheem gezocht naar een haal- en brengpunt voor via internet bestelde biebboeken.

Commissie Buurtwerk heeft aandacht geschonken aan:

 • Het informatiebord bij het panaroma Salland en de prachtige expositie van de schildersclub bij de opening.
 • Het buurtwerk heeft vanaf dit jaar een kascommissie en gaat bepaalde rekeningen samenvoegen i.v.m. de hoge kosten.
 • De VLAM zal ophouden te bestaan.
 • Het bestuur van de wandeldriedaagse stopt er volgend jaar mee. Wie wil helpen?
 • Er wordt gekeken of het opknappen van de tunnel op een andere manier opgepakt kan worden, omdat er nogal wat subsidieverzoeken zijn afgewezen.
 • Een redactielid van de MIK stopt ermee, we zoeken een vervanger/ster. Wie meldt zich?

 

Commissie dorpsverfraaiïng/wandelpaden heeft aandacht geschonken aan:

 • De commissie is geheel opnieuw gestart, met de nieuwe leden Paul van Drongelen, Henry Timmer, Ceciel Oosterkamp, Ben Baack en Ilona namens het PB-bestuur.
 • Het hondenpoep-probleem is nog niet opgelost, de commissie blijft zoeken naar een oplossing.
 • Er is een vraag gekomen voor een uitrenveld voor een geleidehond. De commissie werkt hier aan.
 • In Mariënheem staan 3 bladcontainers. Een extra bladcontainer nabij de Krusestraat/De Wörmink is wel gewenst. De gemeente vindt dat i.v.m. de nog jonge aanplant niet nodig. De commissie probeert het volgend jaar nog eens.
 • De commissie gaat zich bezig houden met de dorpsentree, Dorpsplanplus, de Jeu de boules baan en met de aankleding van de wandelpaden.
 • De werkgroep wandelpaden heeft een beste klus geklaard. 3 wandelpaden zijn inmiddels geopend rondom Mariënheem en het vierde pad zal binnenkort klaar zijn voor gebruik.
 • Er komt nog een officiële opening van de 4 wandelpaden (dorpsommetjes). Honden mogen de paden niet op en afval neem je mee naar huis!
 • De paden (het onderhoud) zullen t.z.t. overgedragen worden aan de commissie dorpsverfraaiïng.
 • In korte tijd is er veel bereikt, waarvoor dank aan de vrijwilligers en aan de grondeigenaren die heel vlot hun medewerking verleenden.

 4.Mariënheem 75 jaar

 • We kijken terug op een zeer geslaagd jubileum feest.
 • Het feest is inmiddels geëvalueerd. Het was een groot succes.
 • Er wordt ook nog een DVD gemaakt.

 5.Dorpsplanplus

 • 4 organisaties en de gemeente stellen samen het Dorpsplanplus op.
 • In juli is er een dorpstafel georganiseerd in de Schalm. De 3 belangrijkste thema’s uit de dorpstafel zijn in november nader besproken in 3 huiskamer gesprekken. De thema’s waren:
 1. oCentrale laagdrempelige ontmoetingsplek
 2. oWonen, zorg en sociale veiligheid (Woonservice)
 3. oActiviteiten voor jeugd van 12 tot 16 jaar.
 • Begin 2013 zullen de uitgewerkte plannen tijdens een inloopavond in de Schalm gepresenteerd worden aan de inwoners van Mariënheem. Het hele dorp wordt dan uitgenodigd om op deze plannen te reageren.
 1. 6.Lopende zaken

Uitbreiding bedrijventerrein:

 • Het door het college van B&W goedgekeurde plan tot uitbreiding, ligt bij 5 ondernemers die op eigen kracht het plan moeten gaan realiseren.
 • De bedoeling is een uitbreiding naast Nijboer interieur en design, plus een eilandje achter de ijsbaan. Op die manier is het landschappelijk het best in te passen.
 • Omdat de eventuele exploitatie door één rechtspersoon gedaan moet worden, moeten de 5 ondernemers samen een rechtspersoon gaan vormen.
 • De gemeente heeft ook inzicht gegeven en de kosten die zij zal doorbelasten aan de ondernemers, zodat zij nu de haalbaarheid van het plan kunnen bestuderen.
 1. oOpm: Dat eilandje is dat te bereiken vanaf het Fiester?
 • Antw: Ja, vanaf de N35 is voor RWS geen optie, er zal een brug over de sloot gemaakt moeten worden die aansluit op het Fiester

Woningbouw “De Wörmink”:

 • Fase 2 wordt thans bouwrijp gemaakt.
 • Alle ingeschrevenen zijn schriftelijk benaderd door de gemeente.
 • 6 december is de kaveluitgifte-avond in de Schalm.
 • De speelvoorziening zal waarschijnlijk al gerealiseerd worden bij het bouwrijp opleveren. Eerder was aangegeven dat dit mogelijk pas bij het woonrijp maken zou gebeuren. Een meevaller.
 • Voor Fase 3 zijn nog 18 kavels uit te geven. Hoe en wanneer dat is nog niet bekend.

 

Buitengebied:

 • Henny Lammers vertelt over glasvezel in het buitengebied. Er wordt hard aan getrokken en de provincie heeft € 63 mln. gereserveerd om alle 38.000 particulieren en 2000 bedrijven in het buitengebied en 150 bedrijventerreinen aan te sluiten op snel/breedband internet. Echter er is meer geld nodig. Kabelexploitanten worden thans geraadpleegd, een renteloze lening van gebruikers bij de provincie zou een optie kunnen zijn en misschien kan ook een deel van het graafwerk door de gebruikers zelf gedaan worden, om kosten te drukken. De provincie zou dan de glasvezelkabel langs de openbare weg leggen en de bewoners graven dan zelf vanaf de openbare weg naar de woning. Het is de planning om in 2014 te starten met graven.
 1. oOpm: Klopt het dat KPN 51% van de aandelen van Reggefiber heeft?
 • Antw: Ja, dat kan kloppen. KPN wil Reggefiber helemaal overnemen.
 • Het is niet geheel duidelijk wat de status is van Natura 2000/Boetelerveld. Er komt niet of nauwelijks informatie via LTO, gemeente of provincie. Wel duidelijk is dat er aan de zuidoost-zijde (Haarle) een bemestingsvrije zone gepland is van tientallen hectares en dat aan de noordzijde, tussen het Boetelerveld en de Raamsweg/Boetelerveldweg het slootwaterpeil flink opgetrokken zal worden. Deze twee maatregelen kosten veel landbouwgrond, maar de provincie weet niet of zij de betrokken agrariërs schadeloos kan en/of wil stellen.
 1. oOpm: Is het mogelijk dat de wandelpaden in het Boetelerveld wat beter begaanbaar gemaakt worden, het is er vaak erg nat.
 • Antw: Nee, daar zal de beheerder, het Overijssels Landschap geen geld en energie in willen steken. De natuur gaat voor recreatie.
 • Op de oproep in MIK zijn 8 reacties gekomen van percelen die problemen hebben met de infiltratie van het gezuiverde afvalwater uit hun IBA. 4 reacties van de Raams, 2 uit het Hageveld en 2 uit Linderte. Het PB zal bespreken wat hiermee te doen.

 7.Raalte duurzaam in 2050 door Alan Lentz en Jasper Arends

 • Het college van B&W heeft besloten dat de gemeente Raalte in 2050 geheel duurzaam moet zijn. Zij wil dit realiseren door te faciliteren, te enthousiasmeren en te stimuleren.
 • Duurzaam = rekening houden met de generaties na ons.
 • Duurzaamheidsbeleid zal de komende jaren tot grote veranderingen in de maatschappij lijden. Er zal meer gereduceerd, hergebruikt en meer gerecycled worden.
 • Ook zal flink ingezet worden op energiebesparing. Dat kan door te isoleren, door warmte terug te winnen en door zelf energie op te wekken, bijvoorbeeld met een zonneboiler en zonnepanelen. Het rendement op een investering in zonnepanelen is op dit moment hoger dan op je spaarrekening.
 • Op www.slimenergiethuis.nl kan je uitzoeken wat je voor jouw huis kan doen om te besparen. De provincie geeft particulieren 3% rentekorting als je een lening (€ 2.500,- tot € 20.000,-) afsluit voor besparende maatregelen.
 • Ondernemers kunnen op www.agentschapnl.nl kijken wat voor hen de subsidiemogelijkheden zijn.
 • Op www.energiescan.nl kan een energiescan aangevraagd worden voor € 200,-.
 • Ook ondernemers kunnen 3% rentekorting krijgen op een duurzaamheidlening (€ 10.000,- tot € 100.000,-)
 1. oOpm: Wat moet je doen voor zo’n lening?
 • Antw: naar de betreffende website gaan.

 8.Rondvraag. Geen vragen.

 9.Sluiting

 • Borrel ter ere van het 60 jarig bestaan!

 

Dit verslag is ook na te lezen op: www.marienheemonline.nl

Deel dit via social media