Onderstaande informatie staat te lezen op de infoborden die langs de wandelpaden staan in het Boetelerveld. Samen aan de slag voor Natura 2000.

De komende jaren werken we samen met bewoners, grondeigenaren, ondernemers, belangenorganisaties en overheid aan het veerkrachtig en weerbaar maken van de natuur tegen invloeden van buitenaf. Dit is nodig, want de natuur heeft te lijden onder de groeiende economie. Door de natuur veerkrachtiger te maken, beschermen we haar voor de toekomst én kunnen economische ontwikkelingen, bijvoorbeeld in de landbouw plaatsvinden.

Kappen van bos, vervangen naaldbomen door loofbomen en uitdunnen van bos. Waarom kappen we bomen?.......


Op verschillende plekken in het Boetelerveld worden bomen gekapt. Dit gebeurt om meerdere redenen. Op sommige plekken is de oorspronkelijke vegetatie, zoals heide en blauwgrasland, dichtgegroeid met bomen. Als we niets doen, verdwijnt deze natuur uiteindelijk helemaal. Ook bijzondere diersoorten als het heideblauwtje en de nachtzwaluw verdwijnen dan uit het Boetelerveld. Door bos te kappen, beschermen we dus de heide en de blauwgraslanden en geven we ze weer de ruimte.

Een ander verschijnsel is dat de naaldbomen veel meer water ‘verbruiken’ dan loofbomen. Dit komt omdat ze jaarrond water verdampen. Naaldbomen dragen daardoor flink bij aan de verdroging van het gebied. De natuur van het Boetelerveld is afhankelijk van natte omstandigheden. Verwijderen en vervangen van naaldbos door loofbos, bevordert dat het vaker en langer nat is in het gebied. Oude eiken en beeldbepalende bomen blijven staan.

Beheer de komende jaren.
We verwijderen (frezen) de overgebleven boomstronken tot net on het maaiveld, zodat er goed gemaaid kan worden. Ook halen we het bovenste laagje van de bodem (de zogeheten strooisellaag) weg. Maaien is de eerste jaren nodig om nieuwe boompjes en grassen, kort te houden. Zo kan de heide optimaal groeien. Het duurt zeker 10 tot 15 jaar voordat zich een robuuste heidevegetatie heeft ontwikkeld, die zonder intensief beheer in stand kan worden gehouden.

Vervangen naaldbos door loofbos.
Niet al het bos verdwijnt. Sommige delen van het Boetelerveld blijven intact. Omdat deze bossen ecologische waarde hebben (bijvoorbeeld de beschermde kamsalamander heeft poelen en loofbos nodig) en omdat gezonde bossen fraai zijn om te zien en prettig om in te wandelen. Zo zorgen ze voor een gevarieerd landschap. Op sommige plekken vervangen we naaldbos door loofbos, dat minder water verdampt. Mooie karakteristieke naaldbomen (‘vliegdennen’), jeneverbessen, loofbomen als berk en eik en groepjes jonge bomen en struiken krijgen zo meer ruimte en brengen zo meer variatie in de samenstelling van soorten.

Egaliseren rabatten.
In het Boetelerveld liggen rond het Grote Rietgat en in het uiterste noordwesten van het gebied zogeheten rabatbosjes. Dit was vroeger een manier om in nattere gebieden toch hout te kunnen produceren. Men groef greppels om het water af te voeren en gebruikte de vrijgekomen grond om walletjes te maken waarop bomen worden geplant; de zogenaamde rabatten. Vandaag de dag is duidelijk dat water vasthouden van levensbelang is voor de natuur in het Boetelerveld. Daarom gaan we greppels weer dempen met de grond van de walletjes. De bomen op de rabatten halen we weg.

Herstellen van de slenk.
Ten noorden van het Kleine Turfgat, net buiten het Boetelerveld, lag aan het eind van de 19e eeuw een dalvormige laagte: een slenkenstructuur met zeer natte plekken. Het water stroomde vanuit de slenk naar het kleine Turfgat. Om deze situatie te herstellen, en het Kleine Turfgat weer met voldoende water te voeden, graven we de grond af en maken we flauwe, geleidelijke overgangen naar de omgeving. Na de inrichting wordt de slenk verder als natuurterrein beheerd. Dit betekent onder andere dat de grond de komen jaren steeds voedselarmer wordt gemaakt.

Beschermen kiemende jeneverbes.
Jeneverbes is in Nederland een bedreigde soort. Ze planten zich niet makkelijk voort. Daarom zijn we zuinig op de jeneverbessen in het Boetelerveld. Om ze te helpen zich te vermeerderen, plaatsen we rasters op plekken waar ze goed kunnen kiemen, zodat ze beschermd zijn tegen vraat van bijvoorbeeld reeën. Ook verwijderen we bomen rond de rasters, zodat er veel licht op de grond kan vallen. Tot slot bewerken we de grond licht. De besjes krijgen zo een optimale start om te kiemen en uit te groeien tot volwassen struiken.

Klik HIER voor de foto’s (Gerard Achterhoek) van de werkzaamheden die inmiddels zijn begonnen.

Meer informatie van Landschap Overijssel over Boetelerveld zie https://www.landschapoverijssel.nl/gebieden/boetelerveld

Deel dit via social media