Bekijk hier de notulen!

 

1) Opening en welkom door de voorzitter
Er worden enkele mededelingen vanuit de schalm aangegeven omtrent de Corona-maatregelen.

2) Notulen vorig zuilenoverleg, datum 17-02-2020
De notulen worden goedgekeurd

3) Mededelingen vanuit PB
a) Er wordt gevraagd om kort en bondig te vergaderen.
b) Bericht vanuit de gemeente Raalte: de lichtmasten aan de Hellendoornseweg wordt vervangen.
PB bestuur heeft de armaturen gekozen; de lichtmasten lijken op de masten die er nu al staan. Dit
zal t.z.t. worden vervangen.
c) Nieuw PB bestuurslid: Theo Duteweerd. Theo stelt zich kort voor aan alle aanwezigen. Hij zal de
commissie ‘woningbouw’ op zich nemen.
d) Oproep: het PB bestuur is nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden.

4) Frequentie MIK
Ans Reimert, redactie MIK, heeft PB benaderd om de frequentie van de MIK bij te stellen naar één
keer per twee weken. Tijdens het zuilenoverleg in februari 2020 is dit onderwerp al besproken. De
MIK wordt al 44 jaar uitgebracht; waarvan de laatste 10 jaar een andere organisatie. In het verleden
werd de MIK door de schooljeugd bezorgd; nu wordt dit vrijwilligers gedaan. De MIK is veel uren
werk voor de vrijwilligers. Enkele organisaties zetten wekelijks een advertentie, andere verenigen
plaatsen laag frequent een advertentie. De MIK online wordt ongeveer 30 á 40 keer per week online
gelezen (gegevens uit voorgaande jaren bij het inkijken van de website). Is het nodig dat de MIK
wekelijks bezorgd blijft worden of kan de frequentie teruggebracht worden naar éénmaal per twee
weken?

Enkele vragen vanuit de aanwezigen:
- In hoeverre wordt er bespaard op de kosten? Er is door de aanwezigen geen inzicht in de
kosten. Er wordt een grove schatting gemaakt waaruit blijkt dat de MIK waarschijnlijk
kostendekkend is momenteel.


- Ouderenwerk heeft een kleine inventarisatie gemaakt onder de leden: bij voorkeur wekelijks,
zijn zij zo gewend.

- Parochie/Kerk: de parochie is aan het bekijken of zij in de toekomst een eigen blad kunnen
uitgeven. Zij hebben nu een grote (wekelijkse) bijdrage in de MIK. Mogelijk zal er wel lokale
informatie gedeeld worden in de MIK. Dit zal al in het voorjaar van 2021 gaan spelen.
Er wordt een stemming gedaan onder de aanwezigen: 26 voor / 1 tegen
De frequentie van de MIK wordt teruggebracht naar éénmaal per twee weken.

Actiepunten omtrent de MIK:
- PB bestuur zal komend jaar (2021) bekijken of het haalbaar is om het hele dorp te bedienen van
een MIK wanneer de kosten lager zijn door de frequentie van de MIK terug te brengen naar één
keer per twee weken.

- Tijdens het volgend zuilenoverleg zal er tijd ingeruimd worden om te sparren over de vorm en
inhoud van de MIK.

5) Zuilenronde

a) Midzomerfeest: geen bijzonderheden

b) Buurtwerk: op maandag 5 oktober 2020 zal er een volgende bijeenkomst van buurtwerk zijn.
Belangrijke informatie wordt aangevuld na deze bijeenkomst

c) Verkeerscommissie: Is momenteel weer actief. Er is bijeenkomst geweest met alle PB’s. De
maand oktober 2020 wordt gebruikt voor nieuwe acties; o.a. nieuwe spandoeken langs de weg en
een brief aan de minister. De nieuwe slogans worden bekend gemaakt in het zuilenoverleg.
Vandaag is er een gesprek geweest met de Gemeente Raalte en onderzoeker naar de ontsluiting
van het Fiester; achter in het jaar komt er een advies voor de Gemeente met onderbouwing en
een kostenplaatje. Het Fiester sluit straks aan bij de Bajonetkruising, zoals nu de bedoeling is.

d) Samen Leefbaar Mariënheem: vallen sinds kort onder het buurtwerk, maar bezoek ook
structureel het zuilenoverleg omdat ze een aanbod van programma hebben in het dorp. Er zijn
enkele spandoeken geplaatst en zonnebloemen geplaats. Er zijn ongeveer 15 verhalen opgehaald
die over nu gaan, de Corona-periode, bij Mariënhemers in bijvoorbeeld in de vorm van een
gedicht of een verhaal; er wordt gekeken om de verhalen te bundelen zodat het gedeeld kan
worden met de Mariënhemers. Er worden enkele overige ideeën benoemd, die nog verder
uitgewerkt moeten worden, om toch activiteiten tot aan de kerst/ voor de kerst te organiseren. De
activiteiten die gepland waren voor het voorjaar en de zomer zijn afgelast in verband met de
Corona.

e) Ouderencommissie/KBO: Veel last van de Corona. Koersbal en Jeu des boules zijn weer
opgepakt volgens de COVID-19 regels. De bijeenkomsten waren goed bezocht. Er is veel
behoefte om samen te komen en weer wat te gaan doen. Eind oktober 2020 staat er een cabaret
voorstelling gepland; het is nog onzeker of dit door kan gaan. Er is met de KBO Overijssel
uitwisseling van ideeën over het organiseren van activiteiten ten tijde van de Corona.

f) Kerk: Op 7 oktober is er in de schalm een bijeenkomst over de voortgang en bestemming van de
kerk in Mariënheem; de bijeenkomst is ook via de kerkradio te volgen. De bijeenkomst is een
eerste bijeenkomst in een reeks van meerdere bijeenkomsten. Er moet als gemeenschap
Marieheem ook nagedacht worden over de herbestemming van de kerk.

g) Volleybal: zijn erg druk geweest met de Corona-maatregelen. Ze zijn momenteel bezig om het
bestuur anders vorm te geven en meer met commissies te gaan werken; dit verloopt momenteel
goed.

h) Kernteam Mariënheem Zorgt voor Elkaar: Dit ligt momenteel stil. Deze week is de
gebakjesactie; zoals ook aangegeven in de MIK.

i) Schalm:
veel activiteiten konden niet doorgaan door de Corona. De nieuwe maatregelen moeten
weer doorgevoerd worden. Er zijn momenteel veel problemen qua gebruikers en vrijwilligers. De
vrijwilligers zijn te bang om de activiteiten weer op te starten, waardoor activiteiten niet door
kunnen gaan. Er wordt de mogelijkheid geboden om de activiteiten, mits binnen de regels van het
RIVM, weer op te pakken. Voor de Schalm zelf begint het moeilijk te worden financieel; de
reserves moeten worden aangesproken om financieel gezond te blijven. De Schalm is in gesprekmet de Gemeente Raalte en andere instanties om financiële middelen te kunnen genereren; dit vraagt veel administratieve lasten van het bestuur.

j) Tennisvereniging: konden vanaf mei 2020 weer de tennis opstarten, in kleine groepen. In
september 2020 is het toernooi weer georganiseerd. Er wordt nu in kleine groepjes getennist,
waarbij ook de richtlijnen van het RIVM in acht worden genomen.

k) SV Mariënheem: de subsidie is snel gekregen en ook de kosten voor de trainers konden worden
doorgegaan. De sporters betalen de contributie, ook toen er geen trainingen/wedstrijden waren.
De kantine moet nu gesloten worden, volgens de nieuwste richtlijnen van het RIVM. Het was
moeilijk om de richtlijnen te kunnen volgen, met name rondom het veld. Vanuit het bestuur werd er
wekelijks iemand aangewezen die ‘verantwoordelijk’ was voor het naleven van de regels van het
RIVM. Financieel worden de reserves aangesproken en zal het moeilijker worden

l) Manege: zowel de grote en de kleine activiteiten mogen waarschijnlijk wel door gaan, maar er
zullen geen opbrengsten zijn vanuit het publiek. Financieel worden ook de reserves
aangesproken. Er wordt gezocht naar financiële mogelijkheden.

m) Carnaval: de 11de van de 11de zal niet doorgaan, omdat het niet mogelijk is om de richtlijnen . De
koekactie zal wel doorgaan dit jaar om toch inkomsten te generen. Waarschijnlijk gaat het
Carnaval dit jaar niet door. In januari 2021 zal er bekeken worden of het wel/niet door kan gaan in
2021. Er is veel contact met andere carnavalsverenigingen in de regio en met de Gemeente
Raalte.

n) ’t Asspel: Geeft aan goed geholpen te zijn door de Gemeente Raalte. In de zomerperiode zijn de
inkomsten minder omdat de gebruikers dan geen/weinig gebruik wordt gemaakt door de
verhuurders. Een deel van de gebruikers durft nu nog niet te starten. Financieel wordt het moeilijk;
ook de financiële nasleep van de verbouwing met de volleybal is nog niet afgehandeld. Enkele
activiteiten zullen dit jaar niet door gaan, waardoor hier geen inkomsten van binnen komen. De
binnenkant van ’t Asspel is helemaal opnieuw geschilderd, nu is men bezig met de buitenkant; dit
alles te danken aan één vrijwilliger.

o) St. Antonius: op school is er snel geschakeld. Al redelijk snel kon de school weer volledig open.
De kinderen hadden elkaar gemist en het was goed dat ze elkaar weer konden ontmoeten. Op
school is alles zo goed als normaal. De regels vanuit het RIVM worden goed nageleefd. Het
komende jaar lijkt het leerlingenaantal stabiel te blijven; het leerlingenaantal is momenteel 95.
Komend schooljaar zal er gestart worden met het nieuwe schoolplein; er zullen acties worden
uitgevoerd worden om inkomsten te genereren.

p) Werkgroep 75-jaar vrijheid: de activiteiten die georganiseerd waren konden helaas niet allemaal
doorgaan. De kerk en het dorp was goed versierd. Het boek is uitgekomen en onthuld in het
paasweekend. Het monument bij de school is op de laatste dag van het schooljaar onthult;
hiervan is een video-opname te zien op www.marienheemonline.nl. Twee weken geleden is het
project geëvalueerd met alle werkgroepen; de werkgroep zal worden opgeheven en worden
teruggegeven aan PB Mariënheem. Vanuit de aanwezigen worden er complimenten gegeven voor
het boek; momenteel is men al bezig aan de derde druk.

q) Omnihuus:
is ook druk geweest met het project 75 jaar vrijheid
r) Mariënheem Online: dit loopt goed. De website wordt regelmatig bezocht. Er is momenteel geen
inzicht in het aantal bezoeken dat de website heeft (gehad).

s) Duurzaam Mariënheem: afgelopen tijd met twee onderwerpen bezig: zijdeling met het initiatief
voor een zonneweide en duurzame initiatieven (vanuit de Gemeente Raalte).
• Zonneweide van twee hectare; er zijn nog veel hobbels te nemen. Het is momenteel niet
bekend wat de status hiervan is. Duurzaam Mariënheem wordt hierbij betrokken omdat de
lokale bevolking hier ook van moet kunnen profiteren. Er is informatie gedeeld met de buurt
en er zijn tekeningen.
• De gemeente Raalte heeft de commissie benaderd om te ondersteunen in de uitvoering
van duurzame initiatieven. De verschillende buurtdorpen pakken dit anders op; enkele
buurtdorpen richten een coöperatie op; voor de commissie in Mariënheem was dit nog een
brug te ver, maar er zal wel naar gekeken moeten worden. Er wordt geopperd om
eventueel samen te gaan werken met een bestaande groep in een van de buurtdorpen. Tot op heden zijn er kleinere stappen gemaakt ter verduurzaming; momenteel staat ‘Duurzaam
Mariënheem’ op een keerpunt om grotere stappen te gaan maken. Hierbij ook een oproep
om deel te nemen aan de commissie. Daarbij ook de oproep om te melden wanneer een
ruimte geschikt lijkt voor initiatieven.
• De ondernemers van Mariënheem zullen hierin ook benaderd worden.
• De manege is momenteel bezig met zonnepanelen. De Parabool wil ook graag
verduurzamen.

t) Woningbouw: de Wormink is momenteel is ‘vol’. PB is al lange tijd in overleg met de Gemeente
Raalte. De Gemeente Raalte heeft veel onderzoek gedaan naar de mogelijkheden; helaas zijn de
mogelijkheden heel beperkt en moeten concluderen dat het alleen mogelijk is wanneer er een
boer wordt uitgekocht of stopt met de activiteiten. Hierbij wordt ook gekeken naar alle wet- en
regelgeving die hierbij speelt. Begin oktober 2020 zal er een gesprek zijn met de Gemeente
Raalte. Hierbij zal ook duidelijk aangegeven worden dat het voor de leefbaarheid van het dorp
heel belangrijk is dat er wel een nieuwe locatie komt. Het PB heeft wel als insteek een langere
termijnvisie voor de uitbreiding van de woningbouw.
• Oproep: als men inbreidingsmogelijkheden zien voor woningbouw, dan dit graag delen met
het PB Mariënheem.

u) Herinrichting Veld II: in 2018 heeft de SV Mariënheem een kunstgrasveld gekregen, waardoor
het tweede veld overbodig werd. Er wordt nu gekeken welke invulling het dorp hieraan kan
geven door een projectgroep. Men kijkt nu naar het stuk vanaf ’t Asspel tot aan de volkstuinen,
met de betrokkenen. Vorig jaar november is er een eerste plan gepresenteerd; dit plan is nog in
tact. Een drietal mensen zijn aan het werk gegaan om een projectplan te schrijven hiervoor; dit
is inmiddels zo goed als klaar. Enkele weken terug is er weer een bijeenkomst geweest. Voor
alle onderdelen van het plan is een offerte gemaakt en zal het deze week worden verwerkt en
wordt rondgestuurd in de projectgroep ter goedkeuring. Op 13 oktober is er weer een
bijeenkomst om ook te kijken naar de financiële mogelijkheden om het plan te kunnen
realiseren. Tijdens de eerstvolgende gelegenheid zal het plan opnieuw gepresenteerd worden.

6) Rondvraag

a) Sportakkoord, door Monique Jansman: Er is daar de afgelopen jaren veel aandacht aan
besteed. Het sportakkoord is inmiddels getekend, onder andere door de S.V. Mariënheem. De
uitkomsten die nu op papier staan moeten worden uitgevoerd. Namens Mariënheem zal Monique
Schrijver toezicht houden op de uitvoering; dit zal waarschijnlijk goed samenkomen in de
herinrichting van het Veld II.

b) Vanuit de politiek Emiel Gerner, Silvia Nikamp, Henny Lammers: Ondernemers en
verenigingen hebben het (financieel) moeilijk. De gemeenteraad wil graag inventariseren welke
verenigingen het moeilijk hebben en wat er speelt. Zij willen zich samen sterk maken voor de
verenigingen en vrijwilligersorganisaties en het behoud daarvan. Aan een ieder de oproep om te
melden/delen dat dit speelt.
• Henny zal het PB mailen met de informatie die zij graag willen weten. Via het PB bestuur
zal er een inventarisatie gehouden worden, zodat dit teruggekoppeld kan worden aan de
gemeenteraad.


c) Parabool, door Rob Koggel: het is een zorginstelling. De winkel werd open gehouden voor de
leefbaarheid van het dorp, maar al het personeel moest thuis blijven: dit was niet rendabel
financieel. In eerste instantie een halve dag open in plaats van hele dagen. Afgelopen periode is
de winkel wel de hele dag open geweest, mede omdat de cliënten weer mochten komen werken.
De koffiecorner is het hele jaar al gesloten geweest; dit wordt voornamelijk door buitenstaanders
en niet door Mariënhemers. De Parabool zal gaan werken met mondkapjes in de winkel.
d) Op 9 november 2020 staat de jaarvergadering/algemene ledenvergadering plaatsvinden.

7) Sluiting

Deel dit via social media