Wat is het toch een raar jaar. Vrijwel alles is stil komen te liggen. Vooral de contacten onderling tussen familie, buren, collega’s, vrijwilligers enz. Het zo
betrokken zijn met mensen in Mariënheem, en activiteiten is fors gereduceerd. De kantines, de Schalm, de kerk enz., alles is nu tijdelijk gesloten. Hierdoor kunnen we als Plaatselijk Belang ook geen Algemene Jaarvergadering 2019 meer organiseren. Middels dit schrijven kunnen we alle leden van het Plaatselijk Belang informeren over allerlei belangrijke lopende zaken in ons dorp. Het jaar 2019 ligt al bijna een jaar achter ons. Elke commissie heeft een verslag geschreven over wat er zoal het laatste jaar is gebeurd, ondanks de Corona perikelen. Er zijn al vele ontwikkelingen geweest sinds 2019, waardoor de meeste commissies een verslag uitbrengen van hetgeen in 2020 is gebeurt. Het financieel jaarverslag betreft wel het verslag van 2019.

 

Bestuurswisseling PB Mariënheem
Allereerst kunnen wij u melden dat Jos Neulen en Nico Dijkman gaan stoppen in het bestuur van Plaatselijk Belang. Zij hebben ruim 12 jaar in het bestuur
gezeten. Op 7 december zullen zij voor het laatst aanwezig zijn bij de PB bestuursvergadering.

Nico geeft aan: ‘Het is een mooie tijd geweest. De laatste 3 jaar als voorzitter en daarvoor voorzitter van de verkeerscommissie. Je komt met meerdere
mensen van het dorp, gemeente, andere collega buurtdorp PB’s en overheidsinstanties in nauw contact. Allemaal met de intentie om samen wat op
te bouwen, te ontwikkelen en de processen zo goed mogelijk te laten verlopen. Je kunt toch veel voor ons ”dorp” betekenen.
Het is na zoveel jaar ook goed om het stokje door te schuiven naar een jongere generatie. Het belang van een aanspreekpunt in het dorp is van wezenlijk belang. Dus ben je wat van plan om voor het Dorp wat breed te willen doen informeer eens bij een van de bestuursleden.’

We kunnen u melden dat er twee nieuwe mensen bereid zijn gevonden plaats te vinden in het Plaatselijk belang bestuur. Dit zijn Theo Duteweerd en Gerben
Middelkamp. U allen wellicht bekend. We denken dat wij hiermee weer een paar uitstekende mensen hebben gevonden voor ons dorp Mariënheem om op de kaart te zetten.
Als alles weer richting normaal is zullen Jos en Nico officieel afscheid nemen in de jaarvergadering in het voorjaar 2021. De volgende bestuursvergadering (7
december 2020) zullen zij gaan stoppen waarbij er een nieuwe rolverdeling bekend zal worden gemaakt. Dit zal te zijner tijd ook verschijnen in de MIK en op MOL.

Verkeerscommissie/ N35
Er is dit jaar weer veel aandacht geweest voor de N35. In de maand oktober 2020 waren er nieuwe acties; o.a. de nieuwe spandoeken langs de weg en een
brandbrief aan de minister. De nieuwe slogan “In Blijde verwachting van de A35” “De trotse ouders Bert (Boerman) en Cora (van Nieuwenhuizen)” heeft veel aandacht gekregen. Voor dit onderwerp werken wij heel goed samen met de andere PB’s van Haarle, Heino en Laag Zuthem. In oktober 2020 is weer een overleg geweest met de Gemeente Raalte over de
ontsluiting van het Fiester; achter in het jaar komt er een advies voor de Gemeente met onderbouwing en een kostenplaatje. Het is de bedoeling dat Het
Fiester straks aansluit aan bij de Bajonetkruising aan de Oostzijde van Mariënheem.

Henk Dijkslag is dit jaar afgetreden. Hij heeft meer dan 20 jaar veel werk verzet voor de commissie. Wij zijn hem daar dan ook zeer dankbaar voor. Niels Hutten zal voor hem in de plaats komen. Verder is ook Jos Alfrink toegetreden in deze commissie.

Herinrichting ‘voetbalveld 2’
Er is weinig nieuws. De vergadering van 13 oktober is niet doorgegaan. Het rapport (projectplan inclusief globale kostenbegroting van de diverse
onderdelen) is gereed en is goede basis voor aanvragen van subsidies en de financiën te regelen. Dit krijgt binnenkort weer een vervolg.

Duurzaamheid
Het plan was om dit jaar op het gebied van zonnepanelen actief aan de slag te gaan. Echter mede in verband met de corona perikelen zijn hier nog geen concrete resultaten geboekt.
We waren zijdelings betrokken bij een initiatief voor een zonneweide aan de N35. Dit initiatief wordt echter niet door de Provincie ondersteund. De gemeente Raalte heeft de duurzaamheid commissie benaderd om te ondersteunen in de uitvoering van duurzame initiatieven. Dit in het kader van de regionale energietransitie (RES). In de RES wordt een concrete opgave
neergelegd bij de Gemeente voor wat betreft duurzame opwekking van energie. De Gemeente wil dit samen de buurtdorpen oppakken. De verschillende
initiatieven in de buurtdorpen pakken dit anders op; Sommige zijn net begonnen en enkele hebben al een energie coöperatie opgericht om een project met zonnepanelen te ondersteunen.
Voor de duurzaamheid commissie in Mariënheem is een energiecoöperatie nog steeds een brug te ver. Wellicht kan er ook op het gebied van een coöperatie samenwerking gezocht worden.

Buurtwerk
De vergadering van maandag van 5 oktober 2020 heeft niet plaats gevonden ivm de beperkingen tav Covid-19. De verschillende commissies hebben hun
activiteiten of wat hen bezig houdt per mail laten weten. Hieronder volgt de berichtgeving.

• Koningsdag: De activiteiten zijn niet doorgegaan door de corona. Volgend jaar gaan we er van uit dat we wel een koningsdag kunnen
organiseren.

• Kinderkamp: In 2020 heeft er geen kamp plaatsgevonden. Het kamp stond gepland op 1 mei 2020, maar wegens de maatregelingen was het
voor ons niet mogelijk om hierin doorgang te vinden. We hopen komend jaar wel een kamp te organiseren voor de kinderen van groep
1 t/m 4. Binnenkort vindt de eerste bestuursvergadering voor 2021 plaats. Dan gaan we onze opties en mogelijkheden bespreken.

• Jeugdkamp: Jeugdkamp is dit jaar wel op kamp geweest, doordat de regels voor de kinderen versoepelden was het mogelijk om toch op kamp te kunnen. Het kamp zelf was erg geslaagd. Wij hebben dit jaar geen acties kunnen doen door de corona. De flessenactie en het
paasvuur vielen weg. We hebben daarom een flinke uitdaging gehad op het gebied van de financiën. Voor volgend jaar zullen we daarom wat meer subsidie aanvragen en hopen we dat de acties weer door kunnen gaan om onze buffer weer aan te kunnen vullen.

• Paasvuur: wij gaan stoppen met het paasvuur, strengere regels gemeente, daardoor niet meer haalbaar op land Neppelenbroek, minder inkomsten particulieren, steeds vaker problemen met droogte. Publieke opinie hebben we ook niet mee.

• Wandel3daagse:We zijn in februari 1 keer bij elkaar geweest voor overleg en het verdelen van de taken, waarna we een begin hebben
gemaakt met de voorbereidingen. Maar vanwege de corona hebben we besloten om de wandel3daagse niet door te laten gaan. We hebben het
er nog wel over gehad om de routes te gaan uitdelen, zodat iedereen zelf zou kunnen gaan wandelen op een zelf gekozen moment. Maar dat
hebben we toch niet gedaan, omdat we dachten dat iedereen de routes nog wel zou hebben.

• Houtdorp: Eind augustus hebben we besloten om Houtdorp dit jaar niet in de normale vorm door te laten gaan. Dit omdat het niet in de
open lucht, maar binnen plaatsvindt en het niet mogelijk is om de 1,5 meter afstand te kunnen houden. Voor de kinderen is dit misschien niet zo’n probleem, maar er zijn dagelijks ook wel 25 volwassen vrijwilligers bij Houtdorp. Ook de kijkavond op dinsdagavond zou niet kunnen doorgaan, omdat daar altijd veel volwassen dicht bij elkaar staan, en dat is ook een belangrijk onderdeel van Houtdorp. We hebben ervoor gekozen om een houtdorp online te organiseren op de dagen dat het
houtdorp altijd plaatsvindt (maandag en dinsdag in de herfstvakantie). De kinderen hebben hier allemaal een brief over gehad en daarin wordt
opgeroepen om thuis een mooie hut te maken. Alleen, of met de klas of met broer of zus, vriend of vriendin. En het bouwwerk hoeft niet van hout gemaakt te worden, maar mag van andere materialen. De kinderen kunnen foto’s van de hut sturen en die foto’s worden door ons op Mariënheem online geplaatst op die dinsdagavond, zodat er
toch een soort kijkavond kan plaatsvinden (maar dan kijkt iedereen thuis naar de foto’s van de gemaakte hutten).Op die manier kunnen de
liefhebbers toch nog een hut bouwen! En kan iedereen elkaars hut ook bewonderen. En dan kan het houtdorp hopelijk volgend jaar weer
gewoon doorgaan, want dan bestaan we namelijk 25 jaar en dat willen
we natuurlijk dan graag vieren!

• Sintcommissie: We zijn bezig met de voorbereidingen. Vanwege corona kan de intocht niet in de schalm doorgaan. Wel hebben we
akkoord om dit jaar gebruik te maken van het parochiebos. Helaas hebben we net gehoord dat er dit jaar geen sint en pieten van de scouting aanwezig zullen zijn. We zijn nog bezig met een alternatief, maar alles is nog onzeker en afhankelijk van de ontwikkelingen m.b.t. het Corona virus.

• Paasei commissie: geen bijzonderheden. We hebben afgelopen jaar niet door laten gaan, hopelijk volgend jaar wel weer, even afwachten dus. We doen geen nieuwe subsidieaanvraag voor 2021.

• Leefbaar Mariënheem: T.g.v. Corona gingen een aantal activiteiten niet door. Wel zijn er coronaverhalen opgehaald. Winterprogramma: Het vastleggen van de tijd van Corona 2020 voor de generaties na ons. Dit door werkgroepen, inwoners en ieder die wil. Programma 14- 26 december: Sfeervol aankleden van ons dorp,
muziek, coronaverhalen in beeld en geluid, Loterij/ bingo voor iedereen.

Woningbouw
Het is snel gegaan met de woningbouw op onze nieuwbouw locatie de Wormink. Dit jaar worden de laatste kavels bebouwd en is het nieuwbouwplan vol (in totaal zijn sinds 2008, 54 woningen gebouwd). We zijn al lange tijd in gesprek met de Gemeente over een nieuwe locatie. Echter het wilde nog niet echt vlotten. Dit jaar heeft de gemeente een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden van een nieuwe woningbouwlocatie in Mariënheem. De verkenning is te raadplegen op de site van de Gemeente Raalte. De conclusie van deze verkenning is dat de mogelijkheden beperkt zijn. Slechts 1 locatie lijkt mogelijk mits een bedrijf stopt met de huidige bedrijfsvoering. Gezien het belang van woningbouw voor ons dorp zal het Plaatselijk Belang maximaal inzetten op een goede een toekomstbestendige nieuwe locatie. We hopen binnen niet al te lange termijn met nieuwe informatie te komen.

Financieel jaarverslag 2019
Toelichting op de financiële positie van alle onder PB vallende werkgroepen. Alle werkgroepen zijn qua activiteit zelfstandig en bepalen daarbij zelfstandig hoe zij hun activiteiten organiseren en financieren. Per onderdeel zal een korte toelichting worden gegeven over de financiële positie

- Buurtwerk
Buurtwerk waaronder veel werkgroepen vallen. Buurtwerk verdeeld de jaarlijkse gemeentelijke waarderingssubsidie over alle werkgroepen,
Schalm en Plaatselijk belang. Bij alle activiteiten van de werkgroepen is dat deelnemers een bijdrage betalen en inkomsten gecomplementeerd worden via sponsoring en de jaarlijkse bijdrage.
Gerben Middelkamp is hier penningmeester van en heeft zijn verslag gemaakt. Buurtwerk heeft eigen kascommissie.

- Plaatselijk Belang, Omnihuus en MIK+MOL

Balans: activa bestaat uit liquide middelen in de vorm van rekening- courant (3x) en spaarrekeningen. Hier tegen over staat eigen vermogenaan de passiva-zijde. Er is dus geen vreemd vermogen

- Omnihuus
In 2019 waren hun uitgaven € 2.270 en inkomsten € 1.780. Een tekort van € 490,00. Zoals eerdere jaren aangegeven is er sprake onbalans tussen inkomsten en uitgaven. Inkomsten bestaan hoofdzakelijk uit de bijdrage “vrienden van Omnihuus”. Zoals in eerdere jaarvergadering is aangegeven is er sprake van een jaarlijks exploitatie tekort, waarvoor dan ook een reservering is gemaakt. Kosten zijn net als bij de andere groepen bankkosten, publicaties en verzekeringen en kosten voor telefoon/internet; computers/automatisering. Zij hebben hun eigen jaarvergadering waarin ook financiën worden besproken en goedgekeurd. Gerard Achterhoek houdt dit prima in de gaten. Mede vanuit mensen van het Omnihuus is in 2019 de werkgroep 75 Jaar vrijheid opgestart. Deze werkgroep valt onder het Plaatselijk
Belang.

- MIK/ Mariënheem Online
Voor MIK / MOL bestaan de inkomsten uit mededelingen en advertenties in MIK/MOL. Daarnaast een bijdragen vanuit de contributie voor de leden die de MIK ontvangen. Ans Reimert is na een flink aantal jaren gestopt met de facturatie van deze mededelingen/advertenties. Gelukkig blijft zij wel betrokken bij de MIK. Els van der Vegt heeft dit
onderdeel overgenomen waarvoor dank. Uitgaven zijn met name de drukkosten en hostingkosten voor Mariënheem Online. Inkomsten waren ruim 15.268,00 en uitgaven ruim 8.674,00 . In 2017 is de MIK overgegaan naar laten drukken i.p.v. eigen kopieerapparaat (lease) Bij de inkomsten zit een dubbele bijdrage (2017 en 2018) vanuit de contributie van de leden bij. Kortom: MIK draait goed Ruim 300 leden ontvangen de MIK op papier.

- Plaatselijk Belang Mariënheem
PB heeft ten opzichte van voorgaande jaren een aantal bijzondere uitgaven en inkomsten. Dit heeft alles te maken met aantal zaken:

Inkomsten:

- Onder duurzaam valt het project duurzame accommodaties. Aanvraag subsidie is vanuit PB gedaan waarbij de deelnemende accommodaties de betaalstromen richting leveranciers ook via de rekening van PB moeten laten lopen. Dit project liep financieel nog in 2019. Begin 2020 is dit ook financieel afgerond.

- Subsidie gemeente en sponsoring: De werkgroep Samen Leefbaar Mariënheem is (naast de jaarlijkse waarderingssubsidie) heel actief geweest met het werven van subsidie. Deze werkgroep is gedurende 2019 onder de vleugels van Buurtwerk terecht gekomen.

- In 2019 is de werkgroep “75 jaar vrijheid” opgestart. Zij vallen onder PB Mariënheem en zij zijn eind 2019 al begonnen met werven van gelden

Uitgaven:
- Onder duurzaam valt het project duurzame accommodaties, zie
hierboven

Verder inkomsten en uitgaven zijn regulier.
Inkomsten bestaan uit contributie en waarderingssubsidie. Uitgaven bestaan uit bankkosten, verzekeringskosten, vergaderkosten, advertentiekosten en kosten voor onderhoud Wandelpaden.

- Kascommissie
Niet alle cijfers zijn gedetailleerd genoemd, maar mochten er behoefte aan zijn dan kan men de financiële stukken inzien en er dan eventueel
vragen over stellen. Marcel Boxebeld en Gerard Fikken zitten in de kascommissie en moeten hun controle nog doen. In verband met de corona en het beperken van fysiek overleg heeft dit nog niet plaatsgevonden.

Wij hopen als bestuur dat u zo goed en kwaad als het kan de verbinding met ons als Mariënhemers kunt behouden. En dat het komende nieuwe jaar vriendelijker en socialer mag verlopen.

Plaatselijk Belang is ook uw belang!

Deel dit via social media