Hier vind je de notulen van het zuilenoverleg dat plaatsvond in februari 2022.

 

Afwezig met kennisgeving: Silvia Nikamp, Emiel Gerner, Marcel
Heetkamp, Hanneke Koenjer-Berenpas

1) Opening en welkom
Welkom door Paul Ruiter. Mooi dat we weer fysiek aanwezig kunnen zijn
in de Schalm
2) Notulen vorig zuilenoverleg, dd 27-09-2021:
Notulen worden goedgekeurd.
3) Welkomstpakket Gemeente Raalte
Een aantal verenigingen zien hier wel wat in. Andere ideeën zijn om een
MIK toe te voegen, brochure Plaatselijk Belang, etc. Vraag is hoe dit in de
praktijk werkt vanuit gemeente. Frank Schrijver vraagt dit na
4) Zuilenronde

Groene Hart / veld 2

Geen nieuws. Thijs Elderink is niet meer werkzaam binnen de provincie. Paul Ruiter gaat in gesprek met Henny Huis in ’t Veld of er een nieuwe
ingang is binnen de provincie
Buurtwerk: weinig doorgegaan. Gelden zijn wel zoveel mogelijk verdeeld afgelopen jaar. Elke groep start weer hoopvol op voor dit jaar.

Financien
Ledenadministratie: contributie 2021 wordt geïnd.
Omnihuus: vrienden van het Omnihuus actie is weer geweest.
Commissie Wandelpaden heeft een aanvraag gedaan bij Waterschap en
Gemeente voor verduurzaming van 2 stukken wandelpad. Fons Schrijver is hier mee bezig.

Woningbouw:
Geen concreet nieuws. We zijn een prioriteit qua woningbouw. Echter loopt het nog niet vlotjes door. Akoestisch rapport is wel afgerond.
Onderhandelingen lopen.

Duurzaam Marienheem
Overleggen over invulling buitengebied (zonnepanelen op groot dak). Endona uit Heeten in ingeschakeld om samen te werken. Idee is een postcoderoos waar Marienhemers vervolgens aan mee kunnen doen. Er is één ondernemer die enthousiast is. Eind deze maand zal het rond worden.

Verkeerscommissie
2 trajecten
-Veilig 3 28 februari weer bijeenkomst. Sinds vorige zuilenvergadering weinig gebeurd. Komt door de 3 partijen (gemeente, provincie, het rijk) die erbij betrokken zijn. Wachten is op onderzoek naar wat afsluiting Keizersveldweg en Schoonheetenseweg betekent voor het achterland.
-Rondweg N35: Nog geen definitief akkoord voor de 100 miljoen. Vaststelling is er echter nog niet.

Presentatie op jaarvergadering was voor verkeerscommissie nuttig in de zin van verantwoording afleggen over de afgelopen jaren. Interesse op de avond had men meer van verwacht, maar dat zal vast weer meer worden als het concreter wordt.

Verder:
Schoonheetenseweg nu onderhoud bomen en wat opvallendere borden mbt bestemmingsverkeer. Verder geen concreet nieuws.

’t Asspel
Dennis Solen nieuw bestuurslid. Voor de rest op zoek naar penningmeester. Eerste plan zal de beplating aan de buitenkant zijn (aangezicht)

School:
Weinig nieuws. Schoolplein vordert gestaag. Door hogere prijzen zijn er nog wat financiële hobbels te nemen.

Schalm:
Gaan weer langzaam open. Biljartzaal is verplaatst naar beneden naar de Heerd. Dit vergroot de toegankelijkheid voor alle leden. Ook biljarters uit andere dorpen waren onder de indruk en komen vaker langs. Creatieve ideeën worden ook geboren Ruimte boven wordt verhuur voor vergaderingen. Voormalig peuterspeelzaal is ook opgeknapt. Bezoekers zijn weer van harte welkom! Extra corona steun gemeente is erg gewaardeerd.

Omnihuus
Kleiner behuisd maar ze redden zich prima. Weer meer fysieke ontmoetingen en dat is fijn. Er borrelen wat ideeën dus daar gaan ze mee aan de slag.

MOL: weinig contact vanuit Omnihuus. Maar draait allemaal door. Even een reminder voor alle zuilen. Lever de inhoud/evenementen aan bij MOL.

Samen Leefbaar Marienheem
Evaluatie geweest van vorig jaar. Doorkijkje gemaakt voor dit jaar. Plannetjes zijn er en gaan ze mee aan de slag. Plannen en uitwerking komen organisch tot stand en vanuit elkaar verbinden.
-Eleon De Haas vanuit gemeente, cultuurmakelaar, is langs geweest en daaruit wordt verder nagedacht.
-Idee om iets rondom Hemelvaart en de Bosmis te organiseren. Uitbreiden met fietsen/schalm/kerk.
-Bloembakken in de lente en verlichting rond de kerst wordt ook weer besproken.

Marienheem zorgt voor elkaar
Kernteam werd aangestuurd en invulling gegeven door gemeente. Daar komen ze nu wat van terug. Ze moeten dus weer terug naar de basis en gaan nadenken over hoe ze dat gaan doen. Gemeente wil meer vraag gestuurd werken (waar heeft dorp behoefte aan?) Daar gaan ze mee aan de slag, maar ligt wel een uitdaging.

Carnaval
Carnaval verplaatst naar weekend van 20 mei. Op 25 maart is de prinsenwisseling. Dit jaar is het 55 jarig bestaan, Marienheem ontvangt de sleutel van de gemeente. Het carnavalsweekend zelf gebeurt er in Marienheem niks.

SV Marienheem
Hopen dat dit seizoen normaal afloopt. Eerste elftal gaat naar de zaterdag. Dit is wel historisch te noemen. Een groep van 17/18 spelers draagt dit initiatief. Op dit moment veel blessures. De vereniging is nieuwsgierig hoe het aantal spelers er volgend jaar uit gaat zien.

Vocluma
Zijn ook weer opgestart. Maar ook de nodige problemen: blessures en vrijwilligers die wat anders zijn gaan doen. Volgend jaar problemen met trainers en coaches en andere taken.
Ze gaan wel weer vol voor het Pivo toernooi met Pinksteren wat wel weer energie geeft.

KBO Ouderenwerk
Activiteiten zijn weer opgestart. Koersbal middagen lopen ook weer. Een 2 e mat zal aangeschaft worden. Jokeren op donderdagmiddag gaat in op de KBO (continuïteit)

Herbestemming kerkgebouw
In januari een bijeenkomst geweest met vereniging en bedrijfsleven. Ondersteund door Buro Maan.
Doel: Masterplan Marienheem
Alles meenemen: school, schalm, Hoogeslag, kerk, parochiebos.
Geert Fikken is voorzitter. Jan Koenjer “spin in het web”

Gemeente Raalte
Geen bijzonderheden. In alle dorpen speelt het kerken-verhaal dus daar gaat veel ondersteuning naar toe.
Woningbouw komt nog weer ter sprake. De vergadering benadrukt de noodzaak voor snelheid!

Rondvraag:
Gerard Nij Bijvank: uit de ledenraad Rabobank. Ilona Jonkman zit er nu in.
Zij gaan onder andere over de gelden van het Coöperatiefonds. Maak
gebruik van de gelden die hier in zitten

Sluiting

Data Zuilenoverleg in 2022:
Maandag 13 juni 2022, Zuilenoverleg
Maandag 26 september 2022, Zuilenoverleg

Deel dit via social media