1.     Opening + mededelingen

·         Bijzonder woord van welkom aan: Henny Huis in ’t Veld (contact ambtenaar), Cees Bosch (wijkagent), Joany Bouwhuis (De Stentor) en Wout Wagemans (contact wethouder)

·         Met kennisgeving afwezig: Jan van Ittersum (Salland Wonen), Henny Lammers (Salland Breed)

2.     Bestuurswisseling

·         Elise Beltman is bereid gevonden om zitting te nemen in het bestuur. Er zijn geen tegenkandidaten gemeld. Elise stelt zich kort voor aan de zaal. Zij zal afgevaardigde worden in de commisie dorpsverfraaiïng.

3.     Verslag commissies

De commissie verkeer heeft aandacht geschonken aan:

·         De stoep naast de tunnel is aan de hoge kant, maar is nu geaccentueerd met een witte rand.

·         Er is een fietssymbool op het wegdek geplaatst bij de oversteek voor fietsers bij de Kruidentuin, om de oversteek te verduidelijken.

·         Op de stoep naast de kerk zijn grote letters NP geplaatst.

·         Parkeerverbod langs de Parallelweg is aangegeven met een doorgetrokken gele streep op de stoeprand, vanaf De Jongstraat tot de school.

·         Grasklinkers langs N35 van de Bagatelle naar Raalte blijft een aandachtspunt.

·         De bebording en belijning op de kruisingen bij De Jongstraat en de Bagatelle zijn, verkeerskundig gezien, nu goed.

·         De tunnel is enorm verbeterd. Zeer goed project getrokken door een fanatieke commissiebestaand uit: Gerard Voorthekke, Sandra Reimert, Gerard Fikken en Marjolein Hagen.

·          Hooilandweg grasklinkers ivm geluidsoverlast.

·         Heg hoogte N35, binnen de bebouwde kom.

·         Bewoners Noordzijde N35. Er is 13 maartj.l. een overleg geweest met de bewoners en grondeigenaren aan de noordzijde van de N35, samen met de gemeente en de verkeerscommissie.

Er zijn een 2 tal opties genoteerd, die meegenomen zijn naar RWS voor ambtelijk overleg.

·         We blijven de ontwikkelingen volgen voor de N35/A35 en de N348.

·         Bebording binnen de bouwde kom. Binnenkort wordt de verwijzing naar het Panorama Salland verwezenlijkt.

üOpm: De berm langs de paralelweg richting Haarle is ook erg kapot, daar zouden ook wel grasbetonklinkers in mogen.

o    Daar is zeker ook aandacht voor, maar de focus ligt eerst richting Raalte, omdat daar meer kwetsbaar verkeer over de parallelweg gaat.

ü  Opm: Wat met de ontsluiting N35, Noordzijde, binnen de bebouwde kom?

o    In optie 2 wordt dat meegenomen, maar dat moet nog nader uitgewerkt worden.

De commissie Omnihuus/WMO heeft aandacht geschonken aan:

·         In januari hebben Gonny Kleverkamp en Caroline Kruiper het initiatief genomen om aanbieders van zorg in ons dorp met elkaar kennis te laten maken. Aanwezig waren o.a. de  Zonnebloem, Caritas, Carinova, wijkverpleging en Dr. Smeekens. Er is geprobeerd om alle zorgverleners te benaderen. Iedereen die we hebben benaderd was die avond aanwezig. Als er andere zorgverleners zijn die willen aansluiten, meld je dan bij Caroline of op het secretariaat: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. In het najaar wordt deze avond herhaald. Wij proberen zoveel mogelijk ervaringen van de zorgverleners mee te nemen naar het overleg van de WMO raad van de gemeente Raalte. Wij zijn als Plaatselijk Belang vertegenwoordigd in het cluster leefbaarheid.
Het is goed dat de zorgverleners elkaar weten te vinden, maar ook moeten de Mariënhemers de hulpverleners kunnen vinden. Mede daarom is er in de afgelopen periode van regelmatig een stukje in de MIK verschenen waarin een zorgaanbieder zich kon voorstellen. Op Mariënheemonline staan de stukjes gebundeld in een boekje onder het kopje van de MIK.

·         16 februari jl was er een mooi ingericht open huis in het gebouw van het Omnihuus.
Hier kon iedereen oude foto’s, een expositie van ‘t koninklijk huis en objecten van opgravingen bekijken.

·         Ander prachtig nieuws is het volgende: de bruikleenovereenkomst van de Rabobank met het Omnihuus, voor het gebruik van het gebouw, wordt verlengd met 5 jaar, dus tot 01-06-2019. Deze verlenging kan onder dezelfde condities als de reeds bestaande overeenkomst.  Daar zijn we erg blij mee.

·         Geen bijzonderheden over de bibliotheek.

·         Het oud en nieuw festijn is prima verlopen. Het batig saldo van de activiteiten zal gebruikt worden voor nieuw tapijt in ’t Asspel, dat gebruikt wordt tijdens evenementen.

De commissie buurtwerk heeft aandacht geschonken aan:

·         Kascontrole heeft plaatsgevonden en is goedgekeurd.

·         Voorstel voor verdeling van de middelen is goed gekeurd.

·         Door verschillende clubs wordt aangegeven dat er minder geld van sponsoren verkregen wordt.

·         De wandeldriedaagse vraagt één-malig een bijdrage voor aanschaf veiligheidshesjes.

·         Ideeën voor besteding van € 1.000,- voor vrijwilligersbijdrage:

ØBijdrage voor sterkere activiteitenvoor de ouderen. Nu de VLAM is opgeheven worden er inkomsten gemist van het gezamenlijk activiteiten organiseren.

ØGeld voor de Ommetjes van Mariënheem, want onderhoud kost geld.

ØGeld voor een activiteit voor 14-16 jarigen. Voor hen wordt nog niets georganiseerd. Een groep jongeren probeert wat op te starten.

·         Nieuwsberichten van de werkgroepen/clubs,

ØPaaseieren: aantal kinderen, dus ook de deelname loopt terug.

ØPaasvuur: dit jaar weer op locatie Neppelenbroek.

ØBuurtwerk:  op 11 dec. is de opening van de tunnel geweest. Het tunnelproject is goed verlopen. Er is zelfs geld overgebleven. Over 4 jaar kunnen hier weer nieuwe schilderijen van gemaakt worden en we houden wat geld achter de hand voor onvoorziene kosten, bijv. na vandalisme.

ØSinterklaas: goed verlopen. Kinderen van groep 6 vinden zich nu al te groot voor de middag, dus wel wat minder opkomst. Voor aankomend jaar zullen er geen vernieuwingen zijn.

ØHoutdorp: is goed verlopen. Met de 6 maatschappelijke stagiaires was er samen met de ouders net genoeg begeleiding.

ØKinderwerk: goede opgave en deel van de activiteiten is ondertussen geweest, rest van de groepen volgt in de komende weken. In het najaar van elk jaar zijn kook- en knutselactiviteiten in de Schalm en in het voorjaar een uitje.

ØWandeldriedaagse: nieuwe groep is gestart met de voorbereiding. Dit jaar 19- 20-21 mei.

ØCaritas: hebben 8x per jaar een middag samen en als afsluiting gaan zij een middagje uit. Door de subsidie blijft de eigen bijdrage laag.

ØKBO: hebben een jaarprogramma. De middagen worden goed bezocht. Zijn nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden.

Commissie dorpsverfraaiïng/wandelpaden heeft aandacht geschonken aan:

·         Elise heeft op 1 april ter kennis gemaakt met de commissie en kan dus niet geheel terugblikken op het afgelopen jaar, maar wel kort samenvatten wat er besproken is.

·         De werkgroep wandelpaden heeft een prijs ontvangen van de gemeente Raalte: de Juichwilg. Aan de prijs is een geldbedrag gekoppeld van € 2500,-, t.b.v. de wandelpaden.

·         Op sommige plekken zijn op dit moment de paden van de Ommetjes nog niet helemaal klaar en wordt er nog overlegd met het waterschap en grondeigenaren.

·         De verbeterwerkzaamheden bij het Midzomerpad zijn afgerond.

·         De werkgroep is op zoek naar structurele financiële middelen (subsidie) voor het onderhoud van de ommetjes. De werkgroep vraagt voor de komende 2 of 3 jaar financiële ondersteuning van het PB ter overbrugging naar een structurele oplossing.

·         Mariënheem Schoon heeft afgelopen vrijdag 11 april plaats gevonden.

·         DorpsPlanPlus: koffiecorner bij de Parabool.

Ø   Met alle belanghebbende partijen (Salland wonen, Parabool, ontwerper Erik Nijboer) is een verkennend gesprek gevoerd over de mogelijkheden voor het realiseren van de koffiecorner bij de Parabool.  Alle partijen staan er positief tegenover. Erik Nijboer past op basis van de ingebrachte ideeën de ontwerpschets aan en zoekt contact met de gemeente om te overleggen over de mogelijkheden. De Parabool overweegt om alvast een terras aan te leggen.

·           Vrijdag 11 april hebben ruim 60 vrijwilligers geholpen bij de actie “Mariënheem Schoon”, waaronder veel kinderen. Dank aan alle vrijwilligers, aan de gemeente en aan Sschool voor hun bijdrage.  

De commissie duurzaamheid heeft aandacht geschonken aan:

·         Opstarten Commissie Duurzaam Mariënheem.

·         Deelname werkconferentie Gemeente Raalte.

·         2-wekelijks bewustwordingsbijdrages voor MIK en Mariënheemonline.

·         LED-omruilactie.

Wat gaan de commissie duurzaamheid in 2014 doen?:

·         Doorgaan met 2-wekelijkse bewustwordingsbijdrage voor MIK en Mariënheemonline.

·         Groter opgezette bewustwordingsactie waarbij we per buurt, door de buurt zelf diverse duurzaamheidsacties willen laten opzetten. We ebben nog wat problemen met het opstarten van de actie door het ontbreken van een goede nulmeting.

·         Zonnepanelenactie via Powered By You.

·         Kijken waar we energieadviezen kunnen geven (bijvoorbeeld ‘t Asspel)

·         Inspelen op actuele duurzaamheidsissues.

Buitengebied:

·         Henny Lammers heeft schriftelijk ingebracht over glasvezel in het buitengebied:

Beste bewoners buitengebied van Mariënheem,

 

Snel internet in het buitengebied van Mariënheem is niet zo maar van de ene op de andere dag te realiseren, maar er wordt wel voortgang geboekt.

SallandBreed is nu een officiële stichting en heeft van de provincie de toestemming gekregen  om gesprekken over de uitvoering met gemeente, banken en marktpartijen in gang te zetten.

Hierbij worden we enorm goed geholpen door de provincie. Het gaat om 8100 aansluitingen in Deventer, Olst Wijhe en Raalte.

Met de gemeente gaan we praten over de legeskosten. Deze vinden we veel te hoog en vragen daar vrijstelling voor aan. Als we deze toch moeten betalen, zal dit voor de bewoners weer kostenverhogend werken en dat willen we niet.

Met de banken praten we over de financiering van het project en met de marktpartijen o.a. Ziggo en Reggefiber over de invulling en uitvoering. Voordat we dit alles in grote lijnen duidelijk hebben zitten we op eind mei 2014 en dan pas kunnen we u als bewoner van het buitengebied vertellen wat een aansluiting gaat kosten. We hebben er veel vertrouwen in dat het ook echt betaalbaar wordt en dat de maandelijkse kosten niet veel hoger worden dan wat u nu betaalt.

Al met al moet er nogal wat gebeuren, toch gaan we er nog steeds vanuit dat we eind 2014, begin 2015 kunnen beginnen met graven.

Op de website van www.SallandBreed.nl vind u alle informatie en we hebben ook enkele filmpjes van belanghebbenden toegevoegd!

 

Nog even geduld!

 

Namens Plaatselijk Belang Marienheem,

Henny Lammers

 

·         Er is flink gegraven voor aanpassingen aan de Oosterbroeksleide en de Linderteleide. De onderaannemer had vaak niet de beschikking over juiste kadastrale kaarten, waardoor veel frictie is ontstaan met grondeigenaren langs de watergangen. Doel van het verbreden en verondiepen is gebiedseigen water langer vasthouden en minder onderhoud. Ook zijn vispassages gerealiseerd. De watergangen voldoen nu ook aan de Europese KaderRichtlijn Water en is klaar voor het landelijk waterbeleid 21e eeuw.

ü  Opmerking uit de zaal: vaak wordt ook kort aandacht geschonken aan het Boetelerveld/Natura 2000, deze keer niet. Tochwil ik daar over melden dat er door agrariërs in de regio bijna 100 bezwaarschriften zijn ingediend, tot de RvS aan toe, tegen aanwijzing van het Boetelerveld als Natura 2000 gebied. Alle bezwaren zijn ongegrond verklaard. De ontwikkeling van veehouderijbedrijven wordt hierdoor belemmerd, voor schadevergoeding is en wordt niets geregeld. Natuur gaat kennelijk voor voedsel, economie, werkgelegenheid en leefbaarheid op het platteland.

4.     Financieel jaarverslag door de penningmeester

·         PB is financieel gezond, enkele honderden euro’s overgehouden, er waren geen bijzondere opbrengsten of uitgaven, m.u.v. DorpsplanPlus.

·         Alle clubs en verenigingen die onder het buurtwerk vallen hebben zich goed aan het budget gehouden. Het buurtwerk heeft een eigen kascontrolecommissie en die heeft de cijfers akkoord bevonden.

·         De MIK heeft wederom verlies gedraaid, maar voorlopig vangen we dit op met de financiële reserves van de MIK.

·         Alle financiële stukken zijn te raadplegen bij de penningmeester.

5.     Kascontrole

·         De kascontrolecommissie, bestaande uit Henk Holtmaat en Cor Heuven hebben de stukken goedgekeurd.

·         Gerard Nij Bijvank volgt Cor Heuven op als kascontrolecommissielid.

6.     Lopende zaken

Woningbouw “De Wörmink”:

·         Er is een speelvoorziening geplaatst op de Wörmink, de bewoners zijn er content mee.

·         De realisatie van fase 2 loopt, er zijn weer een paar kavels verkocht, er zijn ook nog enkele kavels beschikbaar. Zie: www.raalte.nl/bouwkavels

 

7.     Contributie verhoging t.b.v. MIK

·         De MIK draait al een paar jaar verlies. We willen graag de MIK beschikbaar houden voor alle Mariënhemers. We willen er liever geen advertentieblaadje van maken.

·         In het zuilenoverleg is het idee ontstaan om de contributie van het Plaatselijk Belang te verhogen met ca. € 7,50 per jaar, om de kosten van de MIK te dekken. De leden van het zuilenoverleg ondersteunden die optie unaniem.

·         In november zal dit punt op de algemene ledenvergadering ter stemming voorgelegd worden.

üOpm: Is het niet goedkoper om het leasecontract van de apparatuur t.b.v. de MIK af te kopen?

o   Nee, dat kan wel € 20.000,- kosten. Het contract loopt over 2 jaar af.

8.     Gulle gift midzomercomité

·         Marcel Boksebeld deelt mede dat Het Midzomer comité eenmalig € 750,- schenkt, ter ondersteuning van de nieuwe website en de MIK.

·         Hartelijke dank aan het Midzomer comité!

9.     Het nieuwe www.mariënheemonline.nl

·         Na een oproepje in de MIK hebben zich spontaan 5 nieuwe redactieleden gemeld. Dat is heel fijn.

·         De redactie kan een artikel schrijven, kan ook een verhaal corrigeren voor het in de media komt en ze kan een persbericht maken.

·         Ieder redactielid is het eerste aanspreekpunt voor een aantal clubs/verenigingen/instellingen voor een bericht op onze website, of in de MIK of voor plaatsing op Salland Centraal of in de Stentor. Bart Pronk en Edwin Blankenvoorde presenteren de contouren van de nieuwe www.marienheemonline.nl. Ziet er goed uit en zal ook toepasbaar zijn op tablet en smartphones.

·         Iedere afgevaardigde van een vereniging, instelling, club, accommodatie, kan kennismaken met zijn/haar redactielid en bijv een emailadres of telefoonnummer uitwisselen.

10.  Rondvraag.

üDe belijning op de parkeerplaats van de kerk is helemaal vervaagd, o.a. door toedoen van RijksWaterstaat en aannemers ten tijde van de reconstructie van de kruising in ons dorp. Kan daar geen nieuwe belijning op, want RWS heeft dat destijds wel toegezegd? Dan passen er meer auto’s op en staan er minder vaak auto’s in de berm geparkeerd.

o   We zullen dat onder de aandacht brengen van RWS.

11.  Sluiting

Deel dit via social media