Door de coronamaatregelen hebben we afgelopen week helaas niet een parochieavond kunnen houden. We zullen,  wanneer het weer mogelijk is, zo snel mogelijk een avond organiseren. Een avond waar we met elkaar in gesprek kunnen. Zoals aangekondigd in de viering op zondag 28 november hierbij een uiteenzetting van de ontwikkelingen in onze geloofsgemeenschap.

 

Verderop in de MIK treft u een jaarverslag aan vanuit onze geloofsgemeenschap. Een verslag waarin puntsgewijs in chronologische volgorde op het jaar 2020 en 2021 wordt teruggeblikt. Dit geeft een goed overzicht van alle ontwikkelingen en zaken waar we mee bezig zijn. In dit schrijven willen we een aantal thema’s expliciet benadrukken.

Lokale organisatiestructuur
Als eerste de lokale organisatiestructuur in Mariënheem. De parochie Heilig Kruis heeft vanaf 2020 de structuur van pastoraatgroep en locatieraad opgeheven en een keuze gemaakt voor de invulling van drie coördinatoren per geloofsgemeenschap. Het betreft coördinatoren voor de aandachtsvelden: financiën en secretariaat, pastoraat en gebouwenbeheer. Voor ons als geloofsgemeenschap betekent dit dat Lidy Holtmaat de coördinator voor financiën is en dat we daarnaast twee vacatures hebben. De invulling voor pastoraat wordt door Jos Alferink als interim contactpersoon verzorgt. Voor gebouwenbeheer – de derde coördinator – hebben we geen invulling.

Als locatie Mariënheem hebben we de voormalige pastoraatsgroep en locatieraad om gevormd naar een werkgroep geloofsgemeenschap Mariënheem. Deze werkgroep bestaat nu uit:

Ria Holterman: Catechese (met name voor doorverwijzing)
José Blankenvoort: Diaconie (met name vastenactie en adventsactie)
August Holtmaat: liturgie
Vacature: gemeenschapsopbouw
Jos Alferink: lid en interim aanspreekpunt voor pastoraat parochie
Vacature: gebouwenbeheer
Jan Koenjer: lid
Lidy Holtmaat: financiën en secretariaat
Marion Kogelman: lid (zit voor)      
Truus Pronk: notulist

Start ontmoetingsvieringen
Met een steeds kleiner wordend pastoraal team en met het oog op de toekomst willen we in Mariënheem starten met de zogeheten ontmoetingsvieringen. Dit houdt in, dat er iedere eerste donderdag van de maand een viering met ontmoeting zal worden gehouden in De Schalm. De inloop begint met koffie/thee en ontmoeting (onderling, maar ook met de pastor die voorgaat). Daarna is er een viering en aansluitend zal er soep met een broodje zijn.

Werkgroep herbestemming kerkgebouw
Het parochiebestuur H. Kruis heeft in 2020 besloten alle  kerkengebouwen in de parochie - met uitzondering van de H Kruisverheffing in Raalte -  aan de eredienst te onttrekken. In Mariënheem hebben we voor het zoeken naar een mogelijke nieuwe herbestemming voor het kerkgebouw een werkgroep herbestemming kerkgebouw en omgeving ingesteld.  De werkgroep herbestemming kerkgebouw is in 2020 van start gegaan, nadat er op 7 oktober 2020 een informatieavond heeft plaatsgevonden door het bestuur van de parochie Heilig Kruis. Vanaf oktober 2021 valt de werkgroep nu als commissie onder Plaatselijk Belang.  De werkgroep heeft ideeën verzameld en deze zijn getoetst tijdens een inloop-informatie-weekend op 9 en 10 oktober 2021.  De meest voorkomend ideeën zijn: ruimte voor bedrijven, wonen in en om de kerk en maatschappelijke functies. Momenteel vinden er gesprekken plaats met de besturen van Asspel en de Schalm. De werkgroep is   bezig met subsidieaanvragen en heeft  meegedaan met de prijsvraag "Kerkdorp in beweging" van de provincie Overijssel.  Dit alles om onderzoek te kunnen doen en mogelijkheden te verkennen met als uiteindelijk  doel om tot een of meerdere  voorstel (len)  tot herbestemming  te komen . Deze voorstellen zullen uiteraard tussen tijds worden afgestemd met en uiteindelijk worden voorgelegd   aan  de parochianen, inwoners en parochiebestuur.
De huidige leden van deze werkgroep zijn: Erik Nijboer, August Holtmaat, Theo Duteweerd, Ronald Holtmaat, Harry Kleverkamp, Gerard Fikken, Jan Koenjer en Marion Kogelman.  In deze werkgroep wordt nog een voorzitter gemist.

Werkgroep Samen Leefbaar Mariënheem
De werkgroep Samen Leefbaar Mariënheem is een werkgroep die in verbinding staat tussen de geloofsgemeenschap en de gemeenschap. De werkgroep valt financieel gezien onder het Plaatselijk belang. De inhoudelijke uitwerking kent dan ook de verbinding tussen geloofsgemeenschap (met name diaconie en gemeenschapsopbouw) en vanuit gemeenschap (leefbaar Mariënheem). De werkgroep werkt vanuit de slogan: van, voor, door en met elkaar.  De bedoeling van de werkgroep is dat iedereen in Mariënheem een goed en fijn leven moet kennen. Een leven met voor iedereen moeilijke periodes die door samen leven draaglijk worden/zijn. Een leven waarin je gezien wordt zoals je bent en mag zijn wie je bent.  De werkgroep werkt thema’s uit vanuit ontmoeting, saamhorigheid en zingeving. Laagdrempelig en toegankelijkheid voor iedereen die mee wil doen is erg belangrijk.  

Het is mooi om te zien hoe steeds meer in heel Mariënheem sfeer wordt gecreëerd in de zomer  d.m.v.de bloembakken  . En in de winter doen steeds meer straten mee  aan het verlichten van de straat met verlichte berkenboompjes. Daarnaast is er een mooie groep mensen die telkens weer de kerk in een prachtige sfeer brengt, waar het warm vertoeven is. Zeer goed ook om te ervaren en te zien is dat er een groep inwoners bezig is met de aankleding van het kabouterpad. Op deze manier krijgt het parochiebos heel veel positieve aandacht en is er een zeer grote betrokkenheid, saamhorigheid van deze groep en alle bezoekers aan het kabouterpad.
De activiteiten zijn in de afgelopen jaren niet altijd uitgevoerd zoals voorbereid, maar met een grote mate van creativiteit  is er toch veel gedaan en heeft op verschillende momenten ook de media hier aandacht aan besteed.

Alles overziend
Alles overziend blijkt dat het belangrijk is om verbondenheid en saamhorigheid - vanuit omzien naar elkaar en gesterkt door geloof om welke manier dan ook -  blijvend vast te houden. Dit te blijven doen door aan te sluiten bij de vraag en behoefte en om aanwezig te zijn.  

De aankondiging van de kerksluiting is natuurlijk voor velen een wat pijnlijk proces van afbouw. Voor een grote groep kan mogelijk de kerksluiting ook worden gezien als een proces van een nieuw beging. Het is echter een ingewikkeld en moeilijk proces, maar wanneer we er samen voor gaan staan, komt er een goed vervolg voor Mariënheem.

Dat het belangrijk is dat mensen die belangstelling hebben om iets te betekenen, zich melden.  Er zijn altijd mensen nodig en nieuwe frisse wind is ook belangrijk. Daarnaast schept dit ook de mogelijkheid voor een aantal mensen om weer eens een andere taak op zich te nemen. Het meest urgent is een contactpersoon voor gebouwenbeheer, maar ook een voorzitter van de werkgroep herbestemming kerkgebouw.

Wat we met Kerst kunnen gaan doen is door de coronamaatregelen nog niet helemaal duidelijk, maar wel zullen we zeker de kerk weer mooi aankleden, het dorp in sfeer brengen met verlichting, evenals het kabouterpad in het parochiebos.  Voor wat en hoe precies is het belangrijk om de MIK en Mariënheem online in de gaten te houden.

Bedankt
Als laatste willen we met name Bert Jansen Holleboom en Jan Holtmaat bedanken voor de inzet in de voormalige locatieraad.  Bedanken we  alle parochianen voor het vertrouwen en spreken we ook dank uit aan het pastoraal team en bestuur van parochie Heilig Kruis.

Namens de werkgroep geloofsgemeenschap O.L.V. Mariënheem.

Jaaroverzicht 2020/2021 voormalig pastoraatsgroep en locatieraad Mariënheem.

In dit jaarverslag  worden punten en ontwikkelingen genoemd uit het jaar 2020/2021.

Parochiesynode Kerk 2025

Parochie op weg naar 2025 waarbij het pastoraal team wil toewerken naar één parochie kerk van de parochie Heilig Kruis met in ieder geloofsgemeenschap een invulling van pastorale presentie.

Heilig Kruisverheffing wordt de centrale kerk.

Elke geloofsgemeenschap heeft 3 eerste aanspreekpunten of coördinatoren; 3 personen die 3 belangrijke posten bemensen, voor Mariënheem:

1 – Pastoraat: geen invulling, Jos Alferink zal de bijeenkomsten PWP bijwonen

2 – Gebouwen: geen invulling, Bert Jansen Holleboom is aanspreekpunt.

3 – Financiën: Lidy Holtmaat

Buurtvertegenwoordigers overleg: Door het uitvallen van enkele buurtvertegenwoordigers zullen de bezoeken minder worden. Parochianen die 80-85-90-95 enz. worden, worden bezocht, andere jaren alleen een kaart.

Nieuwe inwoners worden bezocht

 

Beleidsplan 2020-2025: Kerk zijn in Mariënheem.

 4 begrippen blijven de komende periode centraal staan t.w.

  • Ontmoeting
  • Zingeving
  • Saamhorigheid
  • Verbinden

Vanuit deze 4 begrippen wil de pastoraatsgroep invulling geven aan het beleid van de komende jaren in de geloofsgemeenschap Mariënheem.

Maart 2020, wegens het coronavirus zijn er geen vieringen in de kerk, maar via livestream.

In Mariënheem is de kerk dagelijks open voor individueel gebed of een kaarsje opsteken.

Elke dag om 9.00 uur is er een moment van samen stil staan en gebed, ook te beluisteren via kerktelefoon. Op initiatief van een aantal vrijwilligers.

75 jaar bevrijding: 

Door de coronamaatregelen zijn de activiteiten niet doorgegaan.

Wel was de kerk mooi aangekleed met aandacht hiervoor.

Het boek ‘Zij waren erbij’ is uitgegeven.

Het gedenkteken bij school wordt 2 juli half 11 onthult in samenwerking met groep 8.

3 mei 2020 Harry Bloo gaat met pensioen, helaas geen fysiek afscheid.

Juni 2020: opstarten weekendvieringen met de nodige maatregelen.

28 juni in Mariënheem de eerste viering.

25 juli 2020: Gauthier de Bekker wordt tot priester gewijd.

Zonnebloemen zijn in het dorp verspreid, hopelijk gaan ze mooi bloeien en worden ze verzorgd door buurtbewoners.

 

Parochievernieuwing 2025, informatieavond 7 oktober voor alle Mariënheemers.

Parochianen zijn geïnformeerd over de stand van zaken en hebben hun vragen kunnen stellen.

 

Evelien van Reeuwijk heeft een andere baan per 1 november.

Zondag 18 oktober 2020 hebben we in Mariënheem afscheid van haar genomen in de  Lourdesviering.

Allerzielen: Door de coronamaatregelen is Allerzielen er anders uit komen te zien voor families die het aangingen.

Kerk rond Kerst ism programma Samen Leefbaar Mariënheem, winter 2020

Mariënheem dorp is mooi verlicht en de kerk is sfeervol aangekleed. In de kerk zijn er momenten van samenzijn, te beluisteren via Livestream en kerkradio. Er is muziek, gedichten, beelden van coronaverhalen en Kindje wiegen via Livestream.

Banken achterin de kerk zij definitief verwijderd, de vloer is vernieuwd door vrijwilligers.

Werkgroep invulling herbestemming kerkgebouw en omliggend terrein is opgericht.

1 februari 2021 eerste bijeenkomst van de werkgroep.

Door de coronamaatregelen zijn er minder activiteiten. Met name onze zorg voor de ouderen in Mariënheem.

Alle parochianen van 80+ hebben een Paasattentie gekregen. Alle overige parochianen een Paasgroet middels een kaart.

19 oktober 2021 Jubileum pastoor Cornelissen 25 jaar priester.

Weekend 9 en 10 oktober2021 Samen Leefbaar Mariënheem organiseert tentoonstelling ‘samen’ in Mariënheem.

  • Tentoonstelling in de kerk waarin veel is te zien van wat Corona ons allemaal heeft gebracht, het boek ‘samen’ met coronaverhalen wordt gepresenteerd.
  • Aandacht voor herbestemming kerkgebouw en inzet gevraagd om mee te denken.
  • Het kabouterpad in parochiebos wordt geopend.
  • Brunch en muziek.

Ontmoetingsvieringen: In samenwerking met Lonneke Gunnink wordt nagedacht over invulling hiervan in Mariënheem. De ontmoetingsvieringen zullen in de Schalm plaatsvinden.

Bloemen in de kerk: Er zijn kunstbloemen aangeschaft per seizoen. Met Pasen, Pinksteren en Kerst verse bloemen in de kerk.

Op een rij:

In 2020 hebben 11 kinderen de 1e Heilige Communie gedaan, in 2021 3 kinderen.

Er zijn in 2020/2021 geen kinderen gevormd.

In 2020 zijn 12 parochianen overleden, in 2021 13 parochianen.

In 2020 zijn er geen dopelingen geweest, in 2021 1 kindje gedoopt.

In 2021 is 1 echtpaar uit Nijverdal getrouwd in onze kerk.

Deel dit via social media