Hier vind je de notulen van het Zuilenoverleg op 17 juni 2019.

 

Afmeldingen: Jos Neulen en Paul Ruiter (PB Mariënheem), Midzomer, Assendorper
Zotten, Henny van der Velden (Wijkagent Marienheem)
1) Opening en welkom
2) Notulen vorig zuilenoverleg, dd. 18-02-2019
Geen op- en of aanmerkingen. De notulen zijn goedgekeurd.

3) Rondje Zuilen

St. Antonius: Er zijn momenteel veel afscheidsmomenten op de basisschool i.v.m.
vertrekkende leerkrachten. De invulling van de vervangingen is zo goed als rond.
Dit zal binnenkort worden gecommuniceerd. De school is stabiel gebleven qua
leerlingenaantal afgelopen schooljaar.
Momenteel is er een mooi ontwerp voor het schoolplein. Aankomende woensdag
zal er geprobeerd worden om subsidies aan te vragen voor de herontwikkeling.
Vanuit de provincie worden groene schoolpleinen gestimuleerd; het plein achter de
school zal meer betrokken worden bij het speelgebied.

Mariënheem Zorgt voor Elkaar/Kernteam: Een overlegorgaan tussen vrijwilligers en
professionals. Wat speelt er op het gebied van de zorg, met name in het dorp? Er is
een wijkverpleegkundige verbonden aan het Kernteam; Heidi Lammertsen. Zij wordt door de gemeente Raalte op de hoogte gehouden en deelt deze kennis in het
dorp. Heidi wordt ook actief benaderd door de werkgroep.

Belangrijke websites:
www.fondsvoorons.nl: dit is een fonds voor mensen in financiële nood. Dit is een
anonieme website.
www.raalteruitdaging.nl: een website waarom goederen gevraagd en aangeboden
worden. Verenigingen kunnen hier terecht wanneer zij dingen nodig hebben.
www.kr8vanraalte.nl

Vocluma: de voorbereidingen voor 50 jaar volleybal is druk bezig. Dit zal op 25
januari 2020 gevierd worden. Het PIVO-toernooi is goed verlopen; er zijn helaas
wel minder teams. Er zijn enkele kampioenschappen gevierd in het afgelopen jaar.

S.v. Mariënheem: de zomerstop is gestart. Het afgelopen jaar was een hectisch
jaar. Het kunstgrasveld is geopend. Ook was er tweemaal een overlijden van twee
belangrijke personen. In de jeugd zijn er twee kampioenschappen gevierd. Er is een
nieuwe trainer voor het eerste aangetrokken. Ook zijn er nieuwe leiders voor het
eerste. Er is een keeperstrainer voor senioren en de jeugd. Er zijn twee jongeren
bereid gevonden die de trainerscursus gaan doen. Daarnaast is er een
samenwerking gestart met de voetbal academie in Wijhe; dit zal voor drie jaar zijn.
Er zal 16 keer een training verzorgd worden voor de jongste jeugd. Het bestuur is
goed bezet. In de commissies is de bezetting nog niet optimaal. Ook is een nieuwe
scheidsrechter in opleiding. De s.v. Marienheem bestaat volgend jaar 6/0 jaar; er
zal wel aandacht voor zijn, maar wordt niet groots gevierd. Informatie hierover volgt
nog.

Herinrichting voetbalveld 2: de eerste geluiden van het plan waren goed, tijdens de
jaarvergadering. Begin juli 2019 zal er weer een bijeenkomst zijn. Er zal nu goed
gekeken moeten worden naar de subsidiestroom, waar een financieel plan voor
nodig is. Er zullen concretere plannen gemaakt worden.

Samen leefbaar Mariënheem: het zomerproject is in volle gang. In mei 2019
hebben alle huishoudens in de kern zonnebloemen ontvangen; de achterliggende
gedachten is dat in de zomer het dorp ‘in bloei’ staat tijdens het zomerprogramma.
Er zullen tijdens het zomerprogramma weer diverse activiteiten georganiseerd
worden; een overzicht is te vinden in de MIK.

De werkgroep heeft subsidie gekregen van het coöperatie fond van de Rabobank.
Ook is er een subsidie ontvangen vanuit de Kracht van Salland.
Er wordt momenteel bekeken om deze werkgroep te laten vallen onder de paraplu
van Buurtwerk

De Schalm: Er is een nieuw bestuurslid; Marjolein Jansman. Ze zal de functie van
secretaris vervullen. Het bestuur zoekt nog een lid en is dan weer op volle sterkte.
Er is nog een uitgebreide toelichting gekomen op de redenen waardoor er geen
Café in de Schalm komt. De Schalm heeft van meerdere partijen een negatief
advies gekregen. Helaas biedt dit voor nu geen mogelijkheid. De Schalm geeft aan
om dit wel als nieuwe uitdaging te zien om het Gemeenschapscentrum actiever te
gebruiken, door verschillende doelgroepen. Er zullen wel activiteiten georganiseerd;
dit zal waarschijnlijk één keer per maand zijn. De activiteiten zullen variëren in
aanbod.
Jaren terug is er een subsidie aangevraagd voor veranderingen binnen en buiten
de Schalm. Inmiddels is dit allemaal afgerond en besteed.

Omnihuus: Men is momenteel druk bezig met de voorbereidingen voor de viering
van 75 jaar bevrijding. Er zijn verschillende werkgroepen opgestart.
Er is inmiddels contact geweest met de basisschool: er wordt geprobeerd om de
beschieting van de trein meer kenbaar te maken. Mogelijk dat er een fietsroute, in
samenwerking met de buurtdorpen, wordt georganiseerd langs monumenten. Ook
is er contact met de werkgroep Samen Leefbaar Mariënheem. Er worden
momenten interviews gehouden met oud-Mariënhemers; de intentie is om deze
interviews te bundelen tot een boek. Ook zal er een expositie georganiseerd
worden. De jeugd zal ook betrokken worden bij dit project; hiervoor wordt er contact
gelegd met de kroegcommissie.
Er zal geprobeerd worden om alle activiteiten rond de Pasen plaats te laten vinden,
omdat Mariënheem rond deze periode is bevrijd.
Het hele project zal vallen onder de vlag van Plaatselijk Belang. Het streven is om
de begroting rond te hebben voor de zomerperiode.

Mariënheem Online (MOL): Harry Huisman zal stoppen; hij heeft veel gedaan voor
de website en is daarvan de grondlegger geweest. Ook is hij druk geweest met de
beeldbank (waar duizenden foto’s opstaan). Er wordt gezocht naar een nieuwe
fotograaf. Elke donderdagavond zijn er vrijwilligers aanwezig.
Buurtapp: dit loopt goed. Bewoners in Mariënheem zijn actief op de app; het leeft
goed. Binnenkort is er weer een overleg met de Gemeente Raalte.

’t Asspel: De subsidies voor de verbouwing zijn afgerond. Er zijn twee nieuwe
bestuursleden gevonden: Arno Oosterwechel en Alice Veldhuis. Er is nog een
wensenlijst voor de buitenkant van ’t Asspel. De bestuurskamer is door de s.v.
Mariënheem onder handen genomen. Boven is Gerard Pleizier bezig met het
schilderwerk. De grote zaal is bijna klaar. De fitnesruimte (dit moet nog verder
ontwikkeld worden) en de trap naar boven moeten nog. ’t Asspel is goed in gebruik.
Verkeerscommissie: Gebeld met de gemeente Raalte over de vorderingen rond de
N35. Gesproken met Nienke Spiegelenberg. De bestemmingsplannen van beide
bajonetkruisingen komen in september 2019 ter inzage. Ze zijn inmiddels opgesteld
door de gemeente en worden nog door RWS beoordeeld. Voor de ter inzage zijn er
nog gesprekken met bewoners door RWS, in ieder geval met bewoners waar nog
bespreekpunten liggen. Er komt een algemene informatie avond voor alle
bewoners, deze zal waarschijnlijk ook in september plaats vinden.
Er moet straks een 4 meter vrije zone komen langs de weg waar geen bomen
mogen staan. Dit betekend dat er veel bomen over het hele traject gekapt moeten
worden, dit is nog een flinke dobber. Er is een herplant plicht voor deze bomen, ik
heb gezegd dat langs de ontsluiting van het Fiester ook wel bomen mogen komen.
Dit hadden hun ook al bedacht. Er is dit bij de gemeente nog geen geld
gereserveerd voor de ontsluiting van het Fiester, dit hopen ze volgend jaar wel rond
te hebben. Er is op maandag 17 juni nog weer een overleg tussen gemeente en
RWS over de voortgang. De gemeente probeert ook druk te zetten bij RWS om
door te werken met het geheel. Dit loopt momenteel stroef.

KBO/Ouderenwerk: Het aantal leden is stabiel. Er worden veel verschillende
activiteiten georganiseerd; bowlen, carnaval, snerttocht. Er is een goed bezocht
theaterstuk geweest over Dementie. Er is deelgenomen aan de fietsvierdaagse;
zowel de organisatie als deelname zelf. De organisatie voor het nieuwe seizoen zijn
in volle gang. Herman Heetkamp is naar 16 jaar gestopt als voorzitter.

Het bestuur bestaat nu uit Herman Baak (voorzitter), Johan Holterman, Riet
Hulsman, Dora Middelkamp en Jos Alferink. Er wordt geprobeerd om ook meer
activiteiten te organiseren voor de 55plussers ; nieuwe ideeën zijn altijd welkom.

4) Frequentie jaarvergadering/ Algemene Ledenvergadering PB
Er is momenteel twee keer per jaar een Jaarvergadering/ Algemene
Ledenvergadering. Er is eigenlijk altijd wel een vaste groep bezoekers. Daarnaast
zijn er spreker (van verschillende werkgroepen) en een enkele keer meer
bezoekers bij een belangrijk onderwerp. PB vraagt zich af of er twee keer per jaar
een vergadering gehouden moet worden of dat men terug kan naar één keer jaar
kan. In de statuten wordt gesteld dat één keer per jaar verplicht is.
Er wordt geopperd om een bepaald onderwerp centraal te stellen; wat een grote
doelgroep aanspreekt. Daarnaast blijft het van belang informatieavonden te
houden, indien nodig. Vanuit het Zuilenoverleg wordt niet negatief gereageerd om
dit terug te brengen naar één keer per jaar.

5) Rondvraag en w.v.t.t.k.

- Zendmast: er is nog geen nieuwe informatie over

- Duurzaam Mariënheem: de RVO (waar de aanvraag ligt) ligt daar nog. Zij
hebben een doorlooptijd van 13 weken. Er is regelmatig contact met de
contactpersoon van de RVO. Er zal nog een feestelijke afsluiting plaatsvinden
van het project; waar ook publiciteit aan gegeven gaat worden. Er zal nog
gekeken worden of de technische levering gepland kan worden. Bord op het
grasveld van de kerk: hoe lang moet dit bord nog blijven staan? Dit zal
waarschijnlijk blijven staan, totdat het gehele project is afgerond.

- Vergadering gezamenlijke PB’s: Woningbouw (Mariënheem is pas na de
zomervakantie aan de beurt voor onderzoek etc. naar de behoefte) is een
belangrijk onderwerp geweest. Zowel in Nieuw-Heeten als in Luttenberg zijn
enquêtes gehouden of zal dit op korte termijn plaatsvinden. Mogelijk dat we dit
ook in Mariënheem zullen gaan doen.
Sluiting

Het volgend zuilenoverleg is op maandag 23 september 2019

Deel dit via social media